اگر مستاجر ، مورد اجاره را به غيرمنتقل كند رابطه قراردادي ناشي از عقد اجاره ميان موجر و مستاجر جديد برقرار ميگردد
به تاريخ :۱۳۶۲٫۱۱٫۸
شماره دادنامه :۶۲/۱۰۶۰
مرجع رسيدگي :شعبه ۵۴ دادگاه عمومي (صلح )تهران
خواهان :آقاي حسينعلي
خواندگان :جواد و اكرم ومنصوره
خواسته :تخليه
راي دادگاه
خواسته وكيل خواهان عليه خواندگان دردادخواست تقديمي عبارت است از تقاضاي صدورحكم تخليه به علت انقضاي مدت اجاره وعدم پرداخت اجاره بها. دادگاه بااحرازمالكيت خواهان اولانظربه اينكه آقاي جواد مستاجر اوليه حق انتقال مورداجاره به غيرراداشته وبااستفاده ازاين حق ،عين مستاجره را به خانم منصوره به اجاره واگذارنموده ونامبرده نيزآنرابه خانم اكرم منتقل كرده است وباتوجه به اينكه مستاجرين اول ودوم ،اكنون درمورداجاره تصرفي ندارندورابطه استيجاري بين آنهاوموجرقطع گرديده عليهذااقامه دعوي عليه آنان فاقد وجاهت قانوني بوده قرارردآن صادر و اعلام مي گردد.
ثانيا درمورد درخواست تخليه عليه خوانده رديف دوم به لحاظ انقضاي مدت اجاره ،وجود رابطه استيجاري بين خواهان ومتصرف بنام خانم اكرم به قائم مقامي مستاجر اوليه محرزاست وچون مدت اجاره منقضي شده ونامبرده دليلي برتمديدمدت اجاره يامجوزي برادامه تصرفات خودپس ازانقضاي مدت اجاره وبعدازتقديم دادخواست كه به منزله عدم رضايت خواهان تلقي مي شود ابرازنداشته وبا عنايت به اينكه ماده ۴۹۴ قانون مدني ،عقد اجاره را به محض انقضاي مدت برطرف ميداندعليهذادعوي اقامه شده بنظرثابت تشخيص ، مستندابه ماده مرقوم وموارد۱ و۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر حكم به تخليه يدخوانده رديف دوم (اكرم )ازيكباب خانه ملكي خواهان كه دراختيارداردصادرواعلام مي گردد ثالثا درموردخواسته تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاچون مدت اجاره منقضي شده مورد انطباقي باموارد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ارديبهشت ۶۲ مجلس شوراي اسلامي نداشته ، قراررددعوي اقامه شده دراين قسمت نيزصادرواعلام مي گردد.
ضمناخوانده رديف سوم محكوم است مبلغ سه هزاروسيصدوشصت ريال بابت هزينه دادرسي ودفتردرحق خواهان بپردازد. اين راي حضوري است .
رئيس شعبه ۵۴ دادگاه عمومي صلح تهران – مهدي نيك فر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *