انتقال بلاعوض مسکن

انتقال بلاعوض تامین مسکن کارکنان دولت.

انتقالات بلاعوض به منظور تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی معاف از پرداخت حق الثبت است .

رای اصراری شماره  ۲۰ -۱۳۷۷/۰۹/۰۹

انتقال بلاعوض تامین مسکن کارکنان دولت :

به موجب ماده ۶ ضوابط واگذاری اراضی موضوع ماده ۳۲  آیین نامه اجرایی لایحه اصلاحی قانون نحوه واگذاری مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۶، واگذاری اراضی منابع طبیعی و دولتی مجانی است.

بنابراین و نظر به ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی که هر نوع انتقال بلاعوض را که به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت مالیاتهای مستقیم صورت گیرد ، از پرداخت حق الثبت معاف دانسته و نیز نظربه  تبصره ماده ۱ قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۵۴ که مقرر می دارد :

در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات دولتی منتقل می شود … سند معافیت از پرداخت حق الثبت انتقال و…تنظیم می گردد .
چون انتقالات انجام شده در پرونده مطروحه با عنایت به مندرجات اسناد انتقالی که حاکی از بلاعوض بودن انتقالات و نیز به منظور تامین مسکن کارکنان دولت و به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فر هنگی وبهداشتی می باشد ، مشمول مقررات مذکور بوده و موردی برای در یافت حق الثبت باقی نمی ماند تا تجدید نظر خوانده به علت عدم ایصال حق الثبت مسبب ایجاد خسارت صندق دولت شده باشد .
رای اصراری : انتقال بلاعوض تامین مسکن کارکنان دولت.