امتيازات مالكين آپارتمان ها

امتيازات آب و برق و گاز و آسانسور مجتمع هاي مسكوني متعلق به تمام مالكين آپارتمان ها است و ..

امتيازات آب و برق و گاز و آسانسور مجتمع هاي مسكوني متعلق به تمام مالكين آپارتمان ها است و امتياز برق سه فاز نيز در ملكيت تمام مالكين قرار دارد و از طرف آنان قابل تعويض به برق تك فاز وجود دارد.

سؤال ـ در يك مجتمع ساختماني كه مالك اوليه تمام آپارتمان ها را فروخته و رفته است آيا احد از مالكين آپارتمان ها مي‌تواند منحصراً مالك آسانسور و برق سه فاز منصوبه در ساختمان باشد و آيا همه مالكين با هم مي‌توانند برق سه فاز را به برق تك فاز تعويض  نمايند.

نظريه شماره ۸۵۷۵/۷ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

امتيازات آب، برق، گاز، آسانسور و….. مربوط به مجتمع هاي ساختماني با توجه به ماده(۱) ۲ قانون تملك آپارتمان ها و ماده (۲) ۴ آيين‌نامه اجرائي اين قانون به استثناي امتيازات اختصاصي مربوط به برق، تلفن و…. كه مختص مالكين آپارتمان ها مي‌باشد، جزء قسمت هاي اشتراكي بوده و در ملكيت مشاع تمام شركاي ملك است و لذا :

 ۱ـ مالك فعلي هريك از آپارتمان ها، مالك مشاعي آسانسور و برق سه فاز منصوبه در آن است واحد از مالكين نمي‌تواند به تنهائي مالكيت اختصاصي بر آسانسور و برق سه فاز مذكور داشته‌ باشد.
۲ـ‌ با توجه به اين كه مالكين مشاع به اتفاق مالك برق سه فاز اشتراكي شناخته مي‌شوند، به اتفاق مي‌توانند به شركت برق منطقه‌‌اي مراجعه و آن را به برق تك فاز كه هزينه كمتر دارد تبديل نمايند.