الزام موجر به تعمیرات اساسی

دادگاه با جلب نظر كارشناس حكم بر الزام موجر به تعمير اساسي مورد اجاره صادر مينمايد و مستاجر ميتواند تا شش ماه هزينه هاي انجام شده را به حساب موجر منظور نمايد.

بتاريخ : ۱۳۷۸/۰۱/۱۲ پرونده كلاسه : ۷۷/۱۰۰۶/۳۲۳    شماره دادنامه : ۹۳۳۶/۳/۷۸

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومي تهران.

خواهان : ۱ حسنعلي ….

خوانده : ۱ – ورثه بيوك نورآذر ۱ – بانو شمس صمدي ۳ – ناهيد اخوان همگي بنشاني ….

۲ – آقاي احمد ….

خواسته : الزام به تعمير اساسي عين مستاجره.

الزام موجر به تعمیرات اساسی :

راي دادگاه :

ماحصل خواسته آقاي حسنعلي ابراهيمي بطرفيت ۱ – احمد نور آذر ۲ – ورثه مرحوم بيوك افروز (شيرفروش) بانو ناهيد اخوان مبتني بر الزام خواندگان به تعمير اساس عين مستاجره جزء پلاك ثبتي ۲۱۲۷/۱ بخش يك تهران خواهان بشرح دادخواست و اظهارات خود اعلام ميدارد براساس قرارداد اجاره تنظيمي مضبوط در پرونده يك باب سالن جهت اشتغال به حرفه فلز كاري اجاره نموده.

لكن ساختمان كارگاه بلحاظ سپري شدن مدت مديدي از ساخت بناي آن فرسود و نياز به مخارج اساسي دارد از اينرو با جلب نظر كارشناس و تقاضاي رسيدگي نموده است خوانده رديف اول با حضور در جلسه دادرسي اعلام ميدارد خواند ه سرقفلي ملك را از شخص ديگري خريده است كه مالك بوده و من از آن مالك خريداري كرده ام من ادعاي مالكيت ندارم و بخشيدم ورثه مرحوم بيوك افروز با ابلاغ وقت رسيدگي در جلسه دادرسي حاضر نگرديده و دفاعي از دعوي مطروحه بعمل نياورده اند دادگاه از توجه به جري تشريفات قانوني انجام گرفته و محتويات پرونده عقيده دارد.

۱ – پلاك ثبتي اعلام از ناحيه خواهان در دادخواست تنظيمي مغاير با پلاك ثبتي مندرج در قرارداد تنظيمي ميباشد و بنظر ميرسد تنظيم آن مبتني بر اشتباه بوده است.

۲ – دفاع خوانده رديف اول با توجه به وصول پاسخ استعالم ثبتي و مفاد قرارداد كه اعلام ميدارد مالكيتي ندارد وجاهت قانوني نداشته و ندارد.

۳ – با توجه به وجود رابطه استيجاري في مابين طرفين و نظر به پاسخ استعلام ثبتي كه پلاكهاي فوق التوصيف در مالكيت مشاع خواندگان بوده و نظر به مفاد نظريه اعلامي كارشناس مربوطه و اينكه ايراد و اعتراضي در اين زمينه بعمل نيامده است و ايضا” هيچگونه مغايرتي با اوضاع و احوال قضيه نداشه و با متابعت و پذيرش نظريه كارشناس تا حدود مفيده مستندا” به ماده ۲۰ قانون موجر و مستاجر :

۱ – حكم به الزام خواندگان به تعميرات اساسي در مورد اجاره بشرح نظريه صادر و اعلام ميگردد و نظر به اينكه مستاجر حسب دستور مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۱ دادگاه وقت اقدام به تعميرات لازم نموده است مستندا” به قسمت اخير ماده ۲۱ قانون مرقوم مخارج بعمل آمده تا شش ماه بحساب موجرين منظور خواهند شد.
۲ – درخصوص مطالبه مبلغ ده ميليون ريال بابت مخارج بعمل آمده از سوي خواهان با توجه به مفاد نظريه كارشناس كه مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال را جهت تعميرات اعلام نموده مازاد بر آن محكوم به رد ميباشد.
۳ – در خصوص خسارت و هزينه دادرسي نظر باينكه خواهان مراتب را مورد تقاضا و رسيدگي قرار نداده دادگاه مواجهه با تكليف ميباشد راي صادره ظرف بيست روز نسبت بخوانده رديف اول پس از ابلاغ قابل تجديدنظر و نسبت به خواندگان ديگر غيابي ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي و متعاقب آن قابل تجديدنظر خواهد بود.
الزام موجر به تعمیرات اساسی.
رئيس شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومي تهران نجفي نژاد.