تسلیم مال به مالک

الزام شخص غیر مستحق به تسلیم مال به مالک.

كسي كه عملاً يا اشتباهاً چيزي راكه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.

كلاسه پرونده : ۲/۵۸۱۳

شماره دادنامه : ۷۰۰/۱۷

تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۰/۱۲/۱۸

تجديدنظرخوانده : آقاي ((الف)) با وكالت آقاي ((ب)).

تجديدنظرخواندگان : آقاي ((ت)) و ((پ)) و ((ج)) و ((د)) و ((ه)) و ((س)).

فرجام خواسته : دادنامه شماره ۱۲۳/۲٫۱۲۴/۱۱/۶۹ شعبه ۳۵ دادگاه حقوقي يك …

مرجع رسيدگي : شعبه هفدهم ديوان عالي كشور.

هيئت شعبه : آقايان …

تسلیم مال به مالک :

خلاصه جريان پرونده : ابتدا تجديدنظرخواندگان به طرفيت تجديدنظرخواه با وكالت آقاي دكتر ((ب)) وكيل دادگستري دادخواستي به خواسته مطالبه اجور معوقه به دادگاه حقوقي ۲…تسليم و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح دادخواست نموده اند. پس از جري تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي و يك سلسله رسيدگي در تاريخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۰ شعبه ۵۱ دادگاه حقوقي ۲… پس از بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۲۸/۴/۶۸ و پس از ذكر مقدمه اي از جريان دعوي بنابه جهات و دلايلي كه در دادنامه ذكر گرديده .

دعوي مطروحه را نسبت به سهم چهار نفر خواهان ها رديفهاي اول تا چهارم تشخيص و نسبت به نفر آخر مردود اعلام و حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و هشتاد و پنج هزار ريال بابت اجور معوقه ۱۷ ماهه از … درحق چهار نفر خواهان هاي مذكور صادر مي نمايد نسبت به مازاد براي زمان بعد از تقديم دادخواست چون موعد پرداخت و مطالبه نرسيده بوده خواهانها محكوم به بيحقي شده پس از ابلاغ دادنامه به محكوم عليه وكيل مشاراليه نسبت به دادنامه شماره ۹۳۲۸/۵/۶۸ صادره از دادگاه حقوقي ۲ شعبه ۵۱ معترض و با تسليم دادخواست تجديدنظر تقاضاي رسيدگي و فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را كرده است .

پرونده به شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك در مقام تجديدنظر ارجاع و آقاي ((ب)) به وكالت از طرف محكوم عليه دادخواست جلب ثالث به طرفيت آقاي ((س)) تقديم و تقاضاي رسيدگي و صدورحكم به شرح دادخواست را نموده است.

پس از جري تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي و تجديد جلسات به علل منعكس در پرونده درتاريخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۰ در وقت مقرر شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك …آقاي ((ك)) با تقديم وكالت نامه خود را به وكالت واخواه و جالب معرفي و اظهار مي دارد آقاي دكتر ((ب)) استفاده از حق توكيل اين جانب را به عنوان وكيل آقاي ((الف)) معرفي نموده اند. و خواندگان با ابلاغ قانوني اخطاريه حاضر نگرديده اند. دادگاه پس از استماع اظهارات وكيل واخواه و جالب و بررسي اوراق پرونده و كسب نظر مشاور حقوقي ختم رسيدگي را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۲۴ و ۱۲۳/۷٫ بنا به جهات و دلايلي كه در دادنامه ذكر گرديده راي تجديدنظرخواسته را كه براساس مدارك مثبته و با در نظر گرفتن جهات قانوني صادر شده و ايراد و اعتراض درخور توجهي كه فسخ راي معترض عنه را ايجاب و اقتضاء نمايد به عمل نيامده راي مزبور را عيناً تاييد مي نمايد.

درخصوص دعوي جلب ثالث تجديدنظرخواه به طرفيت آقاي ((س)) به خواسته ۵۸۵۰۰۰ ريال نظربه اينكه جنب قبوض پيوست دادخواست جلب خوانده از بابت اجور خرداد لغايت مهر ۶۵ مبلغ ۳۲۵۰۰۰ ريال اجاره آذر و ارديبهشت ۶۶ به ترتيب ۶۵۰۰۰ ريال و ۵۰۰۰۰ ريال مجموعا” ۴۴۰۰۰۰  ريال اصالتاً و وكالتاً دريافت داشته كه پس از كسر اجاره بهاي سهمي خود آن چه به سهم خواهان ها جلب ارتباط پيدا مي كند معادل ۳۳۰۰۰۰ ريال است و نظر به اين كه با وصف عزل از وكالت وجه مزبور فاقد مبني و مجوز قانوني است علي هذا دعوي خواهانهاي جلب تا حدود مبلغ مزبور به نظر دادگاه ثابت تشخيص به استناد از ماده ۳۰۱ قانون مدني حكم به محكوميت خوانده مبني بر استرداد مبلغ ۳۳۰۰۰۰ ريال درحق خواهانها صادر و اعلام مي گردد. دعوي جلب نسبت به زائد از مبلغ مرقوم غير ثابت تشخيص و حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد.

پس از ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه وكيل مشاراليه نسبت به دادنامه صادره معترض و با تسليم دادخواست تجديدنظر تقاضاي رسيدگي و نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را كرده است و در لايحه تجديد نظر ۵ صفحه اي ضمن اعتراض به دادنامه تجديدنظرخواسته و تكرار مطالب قبلي در خاتمه تقاضاي رسيدگي و نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را كرده است .از تجديدنظرخواندگان لايحه پاسخ تجديدنظر در پرونده امر ملحوظ نيست. دفتر شعبه طبق گزارش اعلام داشته راي بدوي از ناحيه دادگاه حقوقي ۲ صادر گرديده و شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك در مقام تجديدنظر خواسته را صادر كرده است. اوراق پرونده و لوايح تجديدنظر در موقع شور و بررسي قرائت شد.
تسلیم مال به مالک :
هيئت شعبه در تاريخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۸تشكيل گرديد. پس از قرائت تنظيمي و اوراق پرونده و لوايح تجديدنظر مشاوره نموده و چنين راي مي دهد :
بسمه تعالي
۱ – درخصوص تجديدنظرخواهي وكيل تجديدنظرخواه به طرفيت خواهان هاي دعوي اصلي با توجه به اينكه دادنامه شماره ۱۲۴ و ۲۰۱۲۲/۱۱/۶۹ در مقام رسيدگي به عنوان تجديدنظر از دادنامه شماره ۹۲۲۸/۲/۶۸ صادر از شعبه ۵۱ دادگاه حقوقي دو… صادر گرديده است و با عنايت به اينكه به موجب رويه لازم الاتباع شماره ۲۷۲۲/۲/۶۵ هيئت عمومي ديوان عالي كشور درخواست تجديدنظر مجدد موجه نمي باشد لذا رد درخواست تجديدنظر اعلام مي شود.
۲- در مورد تجديدنظرخواهي وكيل مزبور از دادنامه شماره ۱۲۴ و ۲۰۱۲۳/۱۱/۶۹ به طرفيت آقاي ((س)) (مجلوب ثالث) نظر بر اينكه از ناحيه وكيل تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض موثري به عمل نيامده و دادنامه تجديدنظرخواسته در اين مورد فاقد اشكال موثر است لذا با رد اعتراض دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي گردد.))
مرجع : كتاب آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي ، جلددوم، تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، ۱۳۷۷