تنظيم سندرسمي معامله اموال منقول ازلوازم عرفي تعهداست

به تاريخ :۱۰-۷-۷۰ شماره دادنامه :۴۷۲
مرجع رسيدگي :شعبه ۴۴دادگاه حقوقي ۲تهران
خواهان :خانم فاطمه
خوانده :سهراب
خواسته :تنظيم سندرسمي انتقال
راي دادگاه
خواسته خواهان به شرح دادخواست تقديمي الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال يك دستگاه اتومبيل پيكان وتحويل آن ،موضوع تعهدنامه عادي مورخ ۱۸-۳-۵۹بااحتساب خسارات دادرسي مي باشد.نظربه اين كه اولاًخوانده دعوي به موجب قراردادعادي موصوف تعهدنموده است كه حقوق وامتيازات ناشي ازتقاضاي خودرادرمورديك دستگاه اتومبيل پيكان به خواهان منتقل نمايدوفي الواقع خوانده تعهدمعلقي نموده كه باتوجه به استعلام به عمل آمده ، معلق عليه آن حاصل شده است واين قراردادباتوجه به اخذواستناد به آن ازسوي خواهان يك تعهددوطرفه ومشمول ماده ۱۰قانون مدني است وازنظرمحكمه در نفوذقانوني آن ترديدي وجود نداردوبه حكم ماده ۲۱۹قانون مزبوربين طرفين لازم الاتباع مي باشدوبااين وصف تعهدخوانده تعهدمستقلي است كه قواعد مربوط به عقودمعين درآن جاري نمي شودوفي المثل قراردادرانمي توان عقد بيع دانست وبه دليل عدم وجودمبيع ويامعلوم نبودن آن به بطلان عقداظهار نموده ،ثانياً برخلاف اظهارات خوانده دعوي قراردادفوق الاشعارتعهد بر امرنامعلوم نيست زيراخوانده درقبال دريافت مبلغ چهل هزارتومان حقوق ناشي ازتقاضا(دريافت اتومبيل )رابه خواهان منتقل نموده وطرفين هنگام تراضي نسبت به عوضين قراردادوالزامات ناشي ازآن وقوف وآگاهي كامل داشته اندالنهايه تعهديكي ازطرفين (خوانده دعوي )معلق به دريافت اتومبيل ازشركت ايران ناسيونال گرديده است .ثالثاً گذشته ازاين كه خواهان مدعي پرداخت مبالغي اضافه برآن چه درقراردادآمده ،شده است ، اساساً درقراردادمذكورترتيبي براي پرداخت مابقي ثمن پيش بيني نشده است وتعهدخوانده ازاين حيث مطلق وبدون قيداست .رابعاً ادعاي جايزبودن قراردادنيزباتوجه به حكم مندرج درماده ۲۱۹قانون مدني (اصل لزوم در قراردادها)قابل پذيرش نمي باشد.خامساًخوانده دعوي صريحاً به تحويل اتومبيل موضوع قرارداد،تعهدنموده وتنظيم سندانتقال نيزازلوازم عرفي تعهدوتحويل مي باشدوعدم تصريح درموردتعهدبه تنظيم سندرسمي باتوجه به حكم مذكوردرمواد۲۲۰و۲۲۵قانون مدني نافي تعهدخوانده ازاين جهت نمي باشد سادساً حسب پاسخ استعلام واصله ازدايره شماره گذاري اداره راهنمائي و رانندگي تهران وارده به شماره ۳۷۹۱مورخ  14-11-69اتومبيل فوق الاشعاررسماً به نام خوانده دعوي مي باشد.علي هذادادگاه باتوجه به استدلال هاي يادشده ، دعوي خواهان راثابت تشخيص وبه استنادموادمذكورومواد۱و۲قانون مسئوليت مدني الف – حكم به الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال اتومبيل موصوف باخواهان رادريكي ازدفاتراسنادرسمي صادرواعلام مي نمايد ب – خوانده رابه پرداخت مبلغ ۴۶۶۰ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي بخواهان واردگرديده است محكوم مي نمايد.راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه ۴۴دادگاه حقوقي ۲تهران – مسعودحائري
مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاه هاي حقوقي ، صفحه ۶۵تا۶۶
نشرميزان ، تابستان ۱۳۷۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *