تنظیم سند رسمی اجاره

الزام به تنظيم سند رسمي اجاره.

بتاريخ : ۱۳۱/۰۴/۱۳  پرونده كلاسه : ۶۹/۸۰۰   شماره دادنامه : ۷۱/۲۶۱

تنظیم سند رسمی اجاره.

مرجع رسيدگي : شعبه ۵۴ دادگاه حقوقي ۲ تهران.

خواهان : آقاي محمد باقر والا منش با وكالت آقاي علي مكرم بنشاني ميدان ….

خوانده : آقاي احمد مباشرت و غيره با وكالت آقاي اعلا كشاورز به نشاني خ انقلاب …

خواسته : الزام به تنظيم سند رسمي اجاره.

گردشكار : پس از وصول دادخواست و ارجاع باين شعبه دادگاه در وقت مقرر تشكيل و با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مينمايد.

تنظیم سند رسمی اجاره :

راي دادگاه :

خواسته خواهان با وكالت آقاي علي مكرم بشرح دادخواست تقديمي و ساير محتويات پرونده تقاضاي صدور حكم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به يكباب كارگاه روده سازي جزء پلاك ثبتي بشماره ۴۰۶۰/۴۶۷۸ بخش هفت تهران با مال الاجاره ماهيانه پنجاه هزار ريال ميباشد.

با احراز رابطه استيجاري فميابين طرفين و شرايط قانوني اقامه دعوي حسب دلالت محتويات پرونده خصوصا” مندرجات پرونده كلاسه ۶۸/۳۱ شعبه ۴۸ دادگاه حقوقي ۲ تهارن ونيز مفاد دادنامه شماره ۷۰/۵۶۰ در پرونده كلاسه ۶۹/۱۳۹۲ شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران نظر باينكه وكيل خواندگان دفاع موجه و مدللي را در قبال دعوي مطروحه بعمل نياورده.

ديگر مطالب معنونه در لايحه تقديمي ثبت شده بشماره ۹۷۴-۱۳۷۱/۰۴/۱۳ تصميم با رعايت بمفاد صورتمجلس مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۱۴ پرونده كلاسه ۶۸/۵۲۱ شعبه ۴۸ دادگاه حقوقي ۲ تهران بيوجه بوده و قابل ترتيب اثر نميباشد.
چون دعوي وكيل خواهان هم وفق موازين قانوني طرح واقامه گرديده بنابراين باستناد مواد ۷ و ۸۰ و ۹ قانون روباط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ حكم بالزام خواندگان (موجرين) به تنظيم اجاره نامه رسمي با خواهان براسا شرايط مندرج در اجاره نامه عادي مورخ ۱۳۵۸/۰۲/۰۴ با مال الاجاره ماهيانه پنجاه هزار ريال جهت اشتغال بشغل بسته بندي روده و ساير شرايط مقرر و متعارف قانوني صادر و اعلام ميگردد.
طرفين مكلفند ظرف يكماه پس از قطعيت دادنامه و بطريق فوق اجاره نامه رسمي تنظيم نمايند بديهي است كه مقررات قسمت اخير ماده ۹ درباره ممتنع اجرا خواهد شد . راي صادره حضوري است .
تنظیم سند رسمی اجاره.
رئيس شعبه ۵۴ دادگاه حقوقي ۲ تهران – آقاجاني