الزام تنظیم سند رسمی

تغيير شغل در مورد اجاره – الزام به تنظيم سند رسمي اجاره پس از خروج ثلث – وصيت نسبت به مورد اجاره.

تاريخ : ۱۳۷۸/۰۳/۰۶   پرونده : ۷۶/۵۱۳/۹۰۰ و ۸۲۷ و ۹۷۱ و ۳۰۳

دادنامه : ۳۲۷ الي ۶۳۲۴/۳/۷۸

الزام تنظیم سند رسمی.

مرجع رسيدگي : شعبه ۵۱۳ دادگاه عمومي تهران.

خواهان : ۱ – آقاي مرتضي صانعي ۲ – آقاي حسين ساعتچي هر دو به وكالت از طرف آقاي مصطفي علي اكبري تهران …

۲- محمد ابراهيم اصغري به آدرس خوانده رديف هشتم

۳- امير اصغري تهران بازار تجريش كوچه بعثت پلاك ۱۰۳

۴- ربابه علي اكبري بنشاني خوانده رديف دوم

۵- شهربانو اصغري به آدرس خوانده رديف دوم

خواندگان :

۱- مجتبي علي اكبري تهران بازار تجريش …

۲- مصطفي علي اكبري بنشاني خوانده رديف اول

۳- فرهادي علي اكبري بنشاني خوانده رديف دوم

۴- ربابه علي اكبري بنشاني خوانده رديف دوم

۵- شهربانو اصغري بنشاني خوانده رديف دوم

۶- مصطفي علي اكبري بازار تجريش كفش هومن

۷- محمدابراهيم اصغري تجريش …

موضوع : الزام به تنظيم سند رسمي اجاره و فك پلمپ و تخليه و تنظيم سند اجاره رسمي.

۸- امير اصغري به آدرس خوانده رديف هشتم

الزام تنظیم سند رسمی :

راي دادگاه :

در پرونده كلاسه ۸۲۸/۵۱۳/۷۶ آقاي مصطفي علي اكبري بطرفيت آقاي محمد ابراهيم اصغري و اتحاديه صنف كفاشان تهران دادخواستي بخواسته الزام خوانده رديف اول به تنظيم سند رسمي اجاره، و صدور دستور موقت مبني بر برقراري اعتبار پروانه كسب شماره ۱۱۸۵/۶ و فك پلمپ از يكباب مغازه كفاشي واقع در بازارتجريش فروشگاه كفش هومن تقديم نموده است.

سپس آقايان مرتضي صانعي و حسين ساعتچي خود رابه وكالت از طرف آقاي مصطفي علي اكبري خواهان معرفي نموه اند حسب پرونده كلاسه ۹۰۰/۵۱۳/۷۶ آقايان محمدابراهيم و امير اصغري دادخواست تقابلي بطرفيت آقايان مجتبي مصطفي فرهاد و خانم ربابه همگي علي اكبري و خانم شهربانو اصغري بخواسته تخليه يكباب مغازه بعلت انتقال بغير و تغيير شغل تقديم نموده است.

حسب پرونده كلاسه ۳۰۳/۵۱۳/۷۷ آقايان فرهاد و مجتبي و خانم ربابه علي اكبري و خانم شهربانو اصغري به عنوان وارد ثالث بطرفيت آقايان مصطفي علي اكبري محمدابراهيم و امير اصغري دادخواستي تقديم و تقاضاي تنظيم سند اجاره رسمي يك باب مغازه ياد شده بعنوان وراث مرحوم علي اكبرعلي اكبري نموده اند و در پرونده كلاسه ۹۷۱/۵۱۳/۷۷ آقاي مصطفي علي اكبري دادخواست اوليه خود را تكميل و آقاي امير اصغري را جزء خواندگان خود قرار داده است.

دادگاه با عنايت به اينكه آقاي مصطفي علي اكبري دليل كافي مبني بر اينكه مرحوم علي اكبر علي اكبري منافع مورد اجاره را بطور قطع به وي واگذار نموده ارائه ننموده و با توجه به دادنامه شماره ۱۲۹۵ موضوع پرونده كلاسه ۱۷۲۴/۷۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۱۲ نيز واگذاري منافع مورد اجاره تائيد نگرديده و فقط بعنوان موصي مستحق انجام هزينه هاي مربوط به ثلث را داشته است.
كه با اين وصف دعوي مطروحه در پرونده هاي كلاسه ۸۲۸/۵۱۳/۷۶ و ۹۷۱/۵۱۳/۷۷ مبني بر تنظيم سند رسمي مورد اجاره بنام مصطفي علي اكبري به تنهائي غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميدارد.
اما در خصوص دادخواست كليه ورثه مرحوم كه در پرونده كلاسه ۳۰۳/۵۱۳/۷۷ بعنوان ثالث وارد شده و آقاي مصطفي علي اكبري نسبت به الزام مالكين آقايان محمد ابراهيم و امير اصغري به تنظيم سند رسمي اجاره توجها” به سند رسمي اجاره شماره ۲۲۸۰۵ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۲۳ تنظيمي در دفترخانه شماره ۲ شميران كه مورث خواهانها مستاجر يكباب دكان جزء پلاك ثبتي ۴۶۸۱ بخش ۱۱ تهران واقع دربازار تجريش بوده .
دعاوي مطروحه وارد تشخيص و مستندا” به ماده ۱۲۵۷ قانون مدني دادگاه خواندگان الزام به تنظيم سند رسمي را محكوم به الزام به تنظيم سند رسمي اجاره به نسبت سهام ورثه پس از خروج ثلث از آن بنام كليه ورثه من جمله آقاي مصطفي علي اكبري و ثلث آن را با توجه به وصيت نامه شماره ۱۱۸۷۵ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۱۷ تنظيمي در دفترخانه شماره ۱۴ شميران و اقرارنامه مورخ ۱۳۵۵/۰۳/۰۲ كه مصون از تعرض واقع شده بنام موصي آقاي مصطفي علي اكبري صادر و اعلام ميدارد.
در خصوص دادخواست متقابل مالكين آقايان محمد ابراهيم و امير اصغري چون انتقال بغير صورت نگرفته و در خصوص تغيير شغل نيز با عنايت به اينكه از زمان تغيير شغل تاكنون سالهاي متمادي گذشته كه حكايت از موافقت ضمني مالكين با شغل كفش فروشي داشته و دريافت اجاره بها در اين سالها و ملاحظه محل كار در سالهاي متمادي رضايت و تراضي و توافق ضمني مالكين را اثبات ميدارد غير وارد تشخيص راي به رد آن صادر و اعلام ميدارد راي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر تهران است
الزام تنظیم سند رسمی.
رئيس شعبه ۵۱۳ دادگاه عمومي تهران – فيروزي