اقرار خوانده به وقوع اجاره

اگر خوانده به وقوع اجاره اقرار نمايد دادگاه نمي تواند اجاره نامه مستند را نپذيرد.

اقرار خوانده به وقوع اجاره :

راي ديوان عالي كشور :

اگر خوانده به وقوع اجاره اقرار نمايد دادگاه نمي تواند بدون توجه به اقرار مزبور و ماده ۳۶۵ قانون آئين دادرسي مدني اجاره نامه مستند را نپذيرد .

حكم شماره ۴۷۶-۱۳۲۹/۰۳/۰۹ شعبه ۳ و ۱۶۹۷-۱۳۲۶/۱۰/۱۷ شعبه ۶ و ۹۳-۲۵/۰۱/۲۵ شعبه ۴ و ۱۵۹۵-۱۳۲۶/۰۹/۲۸ شعبه ۴ و ۷۴۲۶-۱۳۲۹/۱۲/۱۹ شعبه ۳
مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
از سال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳٫
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۱۳۳۹