افراز قسمت خارج ازمورد تعارض دو سند مالكيت دردادگاه . ابطال قسمتي ازسند مالكيت براي صدور سند مالكيت جديد.

راي شماره : ۴۸۶ – 7-5-1338
راي شوراي عالي ثبت
درتاريخ ۶-۹-۱۳تحديدحدودپلاك ۴۴۱۴صورت گرفت وسندمالكيت مشاعي مالكان باذكرمساحت صادرشد.سندمالكيت پلاك ۳۹۶۰نيزدرتاريخ ۶-۱۲-۲۵صادرشده كه اين دوسنددرمقداري كه مساحت آن راكارشناس دادگاه (درموقع افرازپلاك ۴۴۱۴)معين كرده تعارض دارند.
مالكان پلاك ۴۴۱۴تقاضاي افرازازدادگاه كردندكه دادگاه بانظر كارشناس وكنارنهادن مساحت هاي مذكورذيل ازپلاك ۴۴۱۴حكم افرازصادر كرد:
الف – مساحت موردتعارض دوسندمالكيت .
ب – مساحت جاده عمومي كه ازوسط ملك ردشده وموقع تحديدحدود مستثني نشده بود.
ج- مساحت راه عبورمخصوص اراضي پلاك ۴۴۱۴
پس ازافرازدرقبال صدمتر۲۳-۸۸متربه صاحبان مشاع پلاك مذكور اصابت كرد.براساس دادنامه افرازعده اي ازشركاسندمالكيت مشاعي خودرا به اداره ثبت داده وسندمالكيت مفروزگرفتندوسندمالكيت مشاعي آنان ابطال شد.يكي ازمالكان عقيده داردكه بايددرسهم مفروزوي سندمالكيت جديدصادرشودبدون اين كه سندمالكيت مشاعي اودرمجموع مساحتي كه كنار نهاده شده وموردافرازدادگاه واقع نشده است ابطال گرددزيرادرآن مقدار، سندمالكيت مشاعي آثارقانوني خودراازدست نداده است .
راي مورخ  7-5-38شورا:
(بايدمدلول حكم افرازدرسندمالكيت هرسهم مشاع قيدوبه سندمالكيت افرازي تبديل شود.واگرمطابق حكم مقداري به نسبت مشاعاًباقي مانده موجب براي ابطال سندمشاعي درمقدارباقي مانده به نظرنمي رسد).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۱۲-۶۱۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *