اعتراض پيش ازشروع موعد اعتراض . انتقال ملك به خود. شكايت قبل از موعد مانند شكايت درموعد است . اقراربعدم مالكيت قبلي خود باادعاء.

راي شماره : ۵۹۰ – 31-5-1342
راي شوراي عالي ثبت
دونفرتقاضاي ثبت سه پلاك راكردندوملاك آنان سندعادي خريدوتصرف است .تقاضاي ثبت آنان قبول وآگهي نوبتي وتحديدي منتشروتحديدحدودبه عمل آمدواعتراضي درموعدنشدلكن درموقع احرازتصرف دونفرمتقاضي مذكور(قبل ازپذيرش تقاضانامه )ثالثي مدعي مالكيت موردتقاضابودكه همين ثالث پس ازانقضامواعداعتراض به اصل وحدودبارديگراعتراض سابق خودراتكرارو سندعادي خريدمتقضيان راتكذيب كردوتصرف متقاضيان رااماني به منظور كشاورزي درآن اراضي مي دانست .سندمالكيت هم صادرنشده است .
اكثريت هيئت نظارت راي داد(اگردرموعدقانوني نامه اي كه عنوان اعتراض داشته باشدرسيده بايدبراي رسيدگي به دادگاه ارسال شود(.
اقليت راي داد) چنان چه قبل ازقبول تقاضانامه نيزاعتراضيه رسيده باشداعتراض شناخته مي شود(.
راي مورخ ۳۱-۵-۴۲شورا:
(درصورتي كه اعتراض به درخواست شده باشدچه قبل ازانتشارآگهي نوبتي وچه بعدازآن درمدت مقرربايدبه دادگاه فرستاده شود.(
* سابقه *
نكات توضيحي :
اول – شوراي اقليت هيئت نظارت راتاييدكرده است واعتراض به اصل ملك راحتي قبل ازتقديم اظهارنامه ثبتي اعتراض درموعدشناخته است اساس اين نظراستصحاب بقاشكايت سابق است تاپس ازانتشارآگهي نوبتي واين راي عادلانه است .
دوم – چون متقاضيان مدرك منحرشان سندعادي خريداست وتصرفشان را ناشي ازخريدمي دانندچنين تصرفي اماره مالكيت نيست واعتباري اگرباشد براي سندعادي خريداست كه باتكذيب آن ازطرف ورثه بايع نمي توان به آن در اداره ثبت ترتيب اثرداد(آرا۳۰۷-۳۹۹-۴۱۳-۵۶۹)وچون متقاضيان معتقدند واقراركرده اندكه موردتقاضاراازمورث شاكي خريده اندلذااين اقراردر واقع به نفع ورثه است وبايدتقاضاي ثبت متقاضيان ابطال مي شد.شايدعدم اعتراض ورثه درمواعدقانوني واوضاع واحوال قضيه درخصوص مورداقتضا ارجاع به دادگاه رامي كرد.
سوم -ازحيث اقراربه عدم مالكيت قبلي خودوادعاانتقال بخودبه آرا ۳۷۵-۳۹۹-۴۰۰-۴۱۳-۴۲۲مراجعه شود.
ازحيث شكايت پيش ازموعدبه راي ۱۱۰مراجعه شود.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۷۱۸-۷۱۹
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *