حكم دادگاه دايربرافراز،قابل اجرابوده واگرانتقال گيرندگان شرطي ورهني حكم افرازرابرضررخودمي دانندودخالت دردعوي نداشته اندمي توانندنسبت به آن به عنوان ثالث اعتراض كنند

راي شماره : ۳۲ – 1-11-1343
راي شوراي عالي ثبت
شخصي كه دردهي سهم مشاعي داشت آن رابه بيع شرط دادسپس عرض حال افراز سهم خودرابه دادگاه داد.دراين بين اجراييه ثبتي صادروآگهي مزايده سهم مشاع مذكوردرسندشرطي هم منتشرشد.دادنامه افرازقبل ازتشكيل جلسه مزايده صادرواجراشد.بااجرادادنامه موضوع آگهي مزايده منتفي گرديدوثبت محل از يك طرف ناگزيربه رعايت مفادسندرسمي بودوبايدسهم مشاع راموردمزايده قرارمي دادوازطرف ديگرموظف به رعايت دادنامه (ماده ۹ قانون آيين دادرسي مدني )كه باوجودآن اشاعه ازبين رفته بودوبهرحال بين اقتضاسندرسمي واقتضامدلول دادنامه درعمليات اجرايي ثبت تعارضي وجودداشت وازاين جهت پرسش كرد:
راي مورخ ۱-۱-۴۳ شورا:
(حكم قطعي دادگاه قابل اجرابوده اگرانتقال گيرندگان شرطي ورهني حكم افرازرابرضررخودمي دانندودخالت دردعوي نداشته اندمي توانندنسبت به آن به عنوان ثالث اعتراض كنند.به هرحال افرازمادام كه به قطعيت خودباقي است قابل اجراخواهدبود).
* سابقه *
نكات توضيحي :
اول – تقاضاي افرازحق هرشريك ملك است ووثيقه دادن آن مانع تقاضاي افرازنيست ونيازبه جلب توافق بستانكاران شرطي نداردزيرااقدام به افرازمزاحمتي باحقوق بستانكاران شرطي نداردتاجلب رضاي آنان لازم باشدبه دليل اين كه اشاعه عرفاعيب ملك است ورفع عيب ،سبب مرغوب شدن ملك مي گردد(ماده ۷۹۴قانون مدني )ونفع اين كاربه بستانكاران هم مي رسد.
دوم – جمع بين لازم الاجرابودن سندرسمي ودادنامه نيزمقدوراست به اين ترتيب كه آگهي مزايده باتوضيح موضوع افرازتجديدشودوهزينه آگهي نظر به مستفادازماده ۳۲نظام نامه اجرابه عهده مديون است .بنابراين ثبت مربوطه مكلف بودبه همين ترتيب عمل كندوعبارت (حكم قطعي دادگاه قابل اجرا بوده )درصدرراي شورانظربه همين مراتب دارد.مع الوصف هرگاه انتقال – گيرندگان شرطي ورهني حكم افرازرامخل به حقوق خودميدانندمانندهرمعترض ثالث مي توانندبه دادگاه مراجعه كنند.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۳-۵۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *