اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه

اصلاح ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ۱۳۷۸/۰۴/۰۶

۱۳۷۸/۰۴/۰۶- .۶۸۱۴۶ت ۱۷۱۵۱‌هـ – ۱۲/۰۴/۱۳۷۸ – ۳۱۲ وزارت کشاورزی اراضی (‌شهری و کشاورزی) ـ برنامه‌های عمرانی ـ وزارتخانه‌ها ـ کشاورزی و روستایی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۶

با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع نامه شماره ۱۳۰۵‌هـ.ب مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۴) تصویب نمود :

‌در ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – موضوع تصویب نامه شماره .۱۳۱۰۵ت ۱۵۳۹۸ هـ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۰۱) -‌بعد از عبارت طرحهای عمرانی مصوب عبارت مجلس شورای اسلامی اضافه می‌گردد.