اصلاح اجازه فروش خانه‌ها

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۷

‌چنان چه كارمند دولت حداقل ۴ سال در خانه سازماني ساكن بوده و در همان خانه به افتخار بازنشستگي نائل شده باشد و از مدت ساختمان خانه‌مذكور حداقل ده سال گذشته باشد و كارمند بازنشسته خود و همسر و اولاد تحت تكلف وي فاقد خانه مسكوني باشند وزير سازماني كه خانه سازماني‌متعلق به آن يا سازمان هاي وابسته به آن مي‌باشد مي‌تواند بنا به گزارش اداره كل محل و تأييد استاندار اجازه فروش خانه سازماني را به كارمند بازنشسته‌ مذكور صادر نمايد.

‌تبصره ۱ – قيمت خانه سازماني وسيله كارشناس رسمي تعيين و ۰٫۰۵۰ نقداً اخذ و بقيه در مدت سه سال با اقساط ماهيانه مساوي گرفته خواهد‌شد.

‌تبصره ۲ – وجوه حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني به شرح فوق بايد صرف ايجاد خانه‌هاي سازماني جديد گردد.

‌تبصره ۳ – آن دسته از خانه‌هاي سازماني متعلق يا مورد استفاده سازمان هاي زير كه فروش آن ها به علل امنيتي يا موقعيت محلي ممكن نبوده و يا به‌ مصلحت نمي‌باشد از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند :
‌الف – نيروهاي سه‌گانه ارتش و نيروهاي انتظامي.
ب – وزارت نيرو، سازمان آب و برق منطقه‌اي، سدها و نيروگاه‌ها.
ج – مخابرات.
‌د – گمركات.