اصلاح آییننامه خانه‌ اسر‌ا

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر‌و مفقودالاثر شده‌اند :

مورخ : ۱۳۷۴/۰۵/۰۱

‌آیین‌نامه اجرایی قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند – موضوع تصویب‌نامه شماره.۱۸۹۳ت ۴۸ ه مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود :

۱-بندهای زیر به عنوان بندهای (ه) و (‌و) به ماده (۳) افزوده می‌شود :

ه – جانبازان موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده (۱۰۸) قانون ارتش و بندهای (ب) و (ج) ماده (۱۲۱) قانون استخدامی سپاه به میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%).

‌و – جانبازان موضوع بند (‌الف) ماده (۱۰۸) قانون ارتش و بند (‌الف) ماده (۱۲۱) قانون سپاه به میزان صد درصد (۱۰۰%).
۲-قسمت های زیر به عنوان قسمت های (ج) و (‌د) به بند (۳) ماده (۴) افزوده می‌شود :
ج – جانبازان موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده (۱۰۸) قانون ارتش و بندهای (ب) و (ج) ماده (۱۲۱) قانون استخدامی سپاه تا زمان تهیه یا واگذاری واحد ‌مسکونی شخصی.
‌د – جانبازان موضوع بند (‌الف) ماده (۱۰۸) قانون ارتش و بند (‌الف) ماده (۱۲۱)قانون سپاه حداقل پنج (۵) سال.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور