اصلاح آييننامه درآمد دولت

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱) بند (۵) الحاقي ماده (۸۴) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن.

شماره ۷۹۶۰۴/ت۳۰۸۵۸هـ تاريخ : ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۴ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۳۳۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۷ وزارت صنايع و معادن و به استناد تبصره (۱) بند (۵) الحاقي ماده (۸۴) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ‌ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصويب نمود :

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱) بند (۵) الحاقي ماده (۸۴) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع تصويبنامه شماره ۲۳۶۳۹/ت۲۶۹۴۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۴ به شرح زير اصلاح مي‌شود :

«تبصره ۳ـ پس از محاسبه حقوق بهره‌برداران، توسط اداره كل منابع طبيعي استان اخطاريه كتبي جهت اخذ حقوق بهره‌برداري و نيز توديع پروانه جهت ابطال يا اصلاح (حسب مورد) به صاحب پروانه ابلاغ مي‌گردد. در صورت استنكاف صاحب پروانه از دريافت حقوق بهره‌برداري و توديع پروانه، حقوق محاسبه شده طبق ماده (۴) و تبصره آن در صندوق ثبت اداره محل، توديع و در صورت مراجعه بعدي صاحب پروانه، مشاراليه جهت دريافت حقوق بهره‌برداري به صندوق ثبت، معرفي مي‌گردد».

«تبصره ـ چنانچه محدوده‌هاي پروانه اكتشاف و پروانه بهره‌برداري معادن با محدوده‌هاي پروانه چرا تداخل داشته باشند در عرصه‌هاي مورد تداخل به روشهاي زير اقدام خواهد شد :
الف ـ در مرحله اكتشاف (پس از صدور پروانه اكتشاف) فقط ميزان عرصه‌اي از مراتع كه به موجب انجام عمليات اكتشاف تغيير وضعيت يافته است، ملاك محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.
ب ـ درمرحله بهره‌برداري از معدن، محدوده عملياتي مشخص شده در طرح بهره‌برداري مصوب آن، ملاك محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده‌هاي اكتشافي مذكور در بند (الف) به مرحله بهره‌برداري برسند، محاسبه مجدد صورت نخواهد پذيرفت.
ج ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در ميزان و محاسبه عرصه‌هاي يادشده در بندهاي (الف) و (ب) مذكور، كارگروهي متشكل از كارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان صنايع و معادن استان مربوط اتخاذ تصميم خواهند نمود. ۲ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (۴) آيين‌نامه يادشده الحاق مي‌گردد : ۱ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده(۳) آيين‌نامه يادشده الحاق مي‌گردد :
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور