آييننامه خانه‌های سازمانی۷۵

اصلاح آيين‌نامه اجرايي اصلاحي قانون فروش خانه‌هاي سازماني.

(مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۰۸)

‌تصويب‌نامه شماره .۱۵۳۴۷ت ۱۵۶۱۶ه مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ به شرح زير اصلاح مي‌شود :

۱- عبارت (‌اين پرداخت شامل قراردادهايي كه قبل از تاريخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ منعقد شده نمي‌گردد) به انتهاي قسمت (‌ر) بند (۱) افزوده مي‌شود.

۲-قسمت (س) بند (۱) حذف مي‌شود.

۳-در متن اصلاحي موضوع قسمت (‌الف) بند (۲) عبارت (‌از ده درصد (۱۰%) تا بيست درصد (۲۰%) قابل افزايش است) به عبارت (بر اساس قيمت عادله‌ كارشناسي و با احتساب هزينه‌هاي زيربنايي و جنبي) تغيير مي‌يابد.

۴- در متن اصلاحي موضوع قسمت (پ) بند (۲)، عبارت (‌برابر با پيشنهاد درصد (۸۰%) قيمت عادله كارشناسي محاسبه مي‌شود مشروط بر اين كه از قيمت‌تمام شده كمتر نباشد. چنان چه مساحت عرصه بيش از ميزان مندرج در ماده (۲۲) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون فروش خانه‌هاي سازماني باشد به قيمت عادله‌روز تعيين مي‌شود) به عبارت (‌بر اساس قيمت عادله كارشناسي و با احتساب هزينه‌هاي زيربنايي و جنبي) تغيير مي‌يابد.
‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور