عوارض حفظ فضای سبز

اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز

به پیوست تصویر نامه مصوبه ارسالی ازسوی رییس محترم شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۴۴۲/۱۶۵۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۸ مبنی بر “اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز” (مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ذیل آن) مصوب چهل و سومین جلسه رسمی – علنی – عادی از دومین دوره به تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۵ آن شورای محترم جهت اقدام ابلاغ می گردد.