آییننامه خانه های سازمانی

اصلاحیه تصویب نامه اصلاح ماده ۴ اصلاحی آیین نامه شرایط استفاده از خانه های سازمانی.

۱۳۷۱/۰۹/۲۸

نظر به این که در قسمت اخیر بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۲۳۵۳ – ت ۲۴۶ه مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۸ پس از عدد (۵) شماره های ۶ ،۷ ،۸ و ۹ تحریر نشده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می گردد.

اصلاح آییننامه خانه های سازمانی
دبیر هیات دولت – حسین رحیم زاده