اصلاح اظهارنامه وتجديدآگهي ها. – اشتباه درپلاك درآگهي نوبتي . – تقاضاي ثبت زائد بركل سهام وابطال ثبت همه
راي شماره : ۳۹۰ -۱۴-۳-۴۷

راي شوراي عالي ثبت
براي خانه اي دوپلاك اشتباهابه شماره ۱۵۰۷و۱۵۰۸داده شدمتقاضيان به شرح ذيل تقاضاي ثبت كردند:
اول -آقاي (ح )دريك دانگ ونيم كه بعدازقبول تقاضاآن رابه آقاي (ج ) فروخت .
دوم -آقاي (ع )درسه دانگ كه پس ازنشرآگهي نوبتي واعتراض آقاي (ش ) معترض دردودانگ حاكم شدويك دانگ ديگرراهم متقاضي به آقاي (م )منتقل كرد.آگهي نوبتي ۵-۴دانگ بالاباپلاك ۱۵۰۷منتشرشد.بعلت اشتباه درپلاك درتاريخ ۲۳-۶-۱۵هيئت نظارت راي به اصلاح اظهارنامه وتجديدآگهي هاداد.
سوم – بانو(ق )دريك دانگ ونيم باقي كه درتاريخ ۲۵-۱۲-۲۲تقاضاي ثبت كرد.
سپس آقاي (ش )دودانگ محكوم به خودرابه آقاي (پ )فروخت ونيزبانو (ق )سهم خودراكه يك دانگ ونيم بوده به اوفروخت وآقاي (پ )ازراه خريد مالك ۵-۳دانگ شدومالك دودانگ ونيم ديگرآقاي (ج )وآقاي (م )بودند.
چهارم -آقاي (پ )پس ازپرشدن نصاب ازحيث تقاضاي ثبت ۵-۱دانگ ازملك مذكورراتقاضاي ثبت كرد.
موقع اجرادستورهيات نظارت وتجديدآگهي نوبتي بجاي اسم منتقل اليه ۵-۳دانگ كه آقاي (پ) بوداسم فروشندگان راذكركردندوحتي بجاي ذكراسم منتقل اليه اسم محكوم عليه دادنامه راجع به دودانگ راذكرنمودنددرهرحال آقاي (پ )گذشته ازخريد۵-۳دانگ يك دانگ ونيم ديگررابصورت زائدبر نصاب موردتقاضاي ثبت قراردادكه موجب طرح درشوراگرديد.
راي مورخ۴-۳-۴۷شورا:
(نظربه اشتباهاتي كه درقبول تقاضاي ثبت شده است درخواست ثبت باطل مي شودازمتصرفين قانوني برطبق مقررات تقاضاي ثبت پذيرفته خواهد شد).
* سابقه *

شرح – تقاضاي ثبت ۵-۱دانگ آقاي (پ )تقاضاي ثبت مكرروزائدبر سهام قبول شده وبايدتقاضاي همين ۵-۱دانگ ابطال شودابطال ثبت سايرين وجهي نداردوحتي توجيهي كه براي راي ۳۸۱شده دراين موردراه پيدانمي كنداين راي قابل تسري به مواردمشابه نيست .ازآرا۳۸۸-۳۸۹ونيزآرا۳۸۴-۳۸۵-۳۸۷ معلوم مي شودكه رويه شورادرتقاضاي ثبت زائدبرسهم ياسهام ونصاب ،ابطال قدرزائداست نه ابطال همه تقاضاها.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۰۶-۵۰۷
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *