استیفای مستاجر

استيفاء مستاجر بعد از اتمام مدت اجاره از منافع مورد اجاره منوط به اذن موجر مي باشد.

به تاريخ : ۱۳۷۴/۰۹/۱۳

شماره دادنامه : ۱۰۹۶-۱۳۷۴/۰۹/۱۳

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۷۱ دادگاه عمومي تهران.

استیفای مستاجر :

راي دادگاه :

درخصوص دعوي آقاي (ح) بطرفيت آقاي (م) به خواسته تخليه شش دانگ يك باب خانه مستحدثه در پلاك ثبتي شماره ۱۲۲/۱۶۲۴ واقع در بخش ۱۰ تهران به لحاظ انقضاء مدت اجاره به كيفيت معنون در عرض حال تقديمي خواهان و پرونده امر، نظر به خواسته عنوان شده مذكور خواهان و بيان منجز خواسته توسط مشارالهي در محضر اين دادگاه و با التفات به اينكه استقرار رسمي مالكيت مدعي نسبت به عين مستاجره و وجود رابطه استيجاري فيمابين طرفين متداعيين و تصرف مدعي عليه در مورد اجاره و اختصاص مورد اجاره جهت سكونت مستاجر به دلالت فتوكپي هاي سند مالكيت رسمي و اجاره نامه عادي مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۰۳ تنظيمي بين طرفين كه در زمره منضمات عرض حال هستند.

بالاخره اظهارات متداعيني در محضر اين دادگاه ثابت مي باشد و نظر به اينكه حسب صراحت ماده ۴۹۴ قانون مدني عقد اجاره به محض انقضاء مدت آن برطرف شده و استيفاء مستاجر بعد از اتمام مدت اجاره از منافع مورد اجاره منوط به اذن موجر مي باشد و توجها” به اينكه در مانحن فيه براساس اجاره نامه عادي مدركيه خواهان مدت اجاره يك ساله تعيين شده و ابتداي مدت مذكور نيز از تاريخ ۱۳۷۳/۰۶/۳۰ مقرر گرديده و در نتيجه مدت اجاره پايان پذيرتفه است و عنايتا” به اينكه از ناحيه خوانده در قبال دعوي مطروحه خواهان و مستندات ابرازي وي ايراد و دفاع موجه و موثري كه درخور تدقيق و محل امعان نظر باشد به عمل نيامده و دليلي نيز كه مشعر بر تمديد مدت اجاره و يا مراضات خواهان در ادامه تصرفات مشاراليه در مورد اجاره باشد اقامه نگرديده است.

تعرضات و مدافعات نامبرده به موجب لايحه تقديمي و نيز در محضر اين دادگاه مبني بر تمديد مدت اجاره از طريق تصريح ميران مال الاجاره بعد از اتمام مدت اجاره ازقرار ماهي ۲۰۰۰۰۰ ريال در اجاره نامه عادي مدركيه مدعي وعدم وجاهت دعوي مطروحه خواهان نيز كه پس از اتمام مدت اجاره صورت پذيرفته است خود كاشف از عدم راضي مشاراليه بر ادامه رابطه استيجاري و معارض ادعاي خوانده بوده و ادعاي عسر وحرج نيز به هنگام اجراي دادنامه صادره و اعلام آن از طرف خوانده ملحخوظ نظر واقع خواهد گرديد و اعلام پرداخت وديعه نيز در اينمقام فاقد تاثير مي باشد و چون تعرض و دفاع ديگري كه رسيدگي بيشتري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است.

علهيذا با اعلام رد مدافعات وتعرضافت خوانده و معاوفا” به مجموع محتويات پرونده دادگاه دعوي مطروحه را ثابت دانسته و مستندا” به مواد يك و ۱۵ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۲۶۳ مجلس شوراي اسلامي ايران و ماده ۴۹۴ قانون مدني، حكم به تخليه خوانده از مورد اجاره موصوف به لحاظ انقضاء مدت اجاره صادر و اعلام مي گردد و در مورد خواسته ديگر خواهان مبني بر تخليه به لحاظ نياز شخصي، نظر به اينكه خواهان دادخواست تقديمي را در اين مورد مسترد داشته است عليهذا قرار ابطال دادخناست خواهان در مورد مذكور صادر و اعلام مي گردد و راي صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ و در حدود مقرارت قابل تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران است.
راي دادگاه تجديدنظر در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر :
شماره دادنامه : ۱۱۸۷
تاريخ : ۱۳۷۴/۱۲/۲۷
مرجع رسيدگي : شعبه ۷ دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران.
استیفای مستاجر :
راي دادگاه :
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (م) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۱۲ در پرونده كلاسه ۷۴/۱۷۱/۱۱۶۲ صادره از شعبه ۱۷۱ دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه از جانب تجديدنظرخواه در محدوده مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۷۲ ايراد و اعتراض موجه و مدللي ارائه واقامه شده و قرارداد نامه تجديدنظرخواسته نيز از حيث رعايت تشريفات رسيدگي و قواعد دادرسي ايراد و اشكالي مشاهده نمي شود نتيجتا” ضمن رد تجديدنظرخواهي فرد ياد شده دادنامه صادره را عينا” تائيد مي نمايد. اين راي قطعي است.
مرجع : كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير، چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي