استناد به اثبات تراضی مجدد

در مواردي كه مالك درخواست تخليه بلحاظ تخلف مستاجر از مفاد سند رسمي اجاره مي نمايد و مستاجر در جلسه دادرسي براي اثبات اجازه مالك در اقدام خود منحصرا” به معاينه و تحقيق استناد مي نمايد دادگاه ميتواند قرار معاينه و تحقيق محلي صادر نمايد.

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران

استناد به اثبات تراضی مجدد :

* درمواردي كه مالك درخواست تخليه بلحاظ تخلف مستاجراز مفاد سند رسمي اجاره مي نمايد و مستاجر در جلسه دادرسي براي اثبات اجازه مالك در اقدام خود منحصرا” به معاينه و تحقيق استناد مي نمايد آيا ميتوان قرار معاينه و تحقيق محلي براي اثبات ادعاي مستاجر صادر كرد؟

استناد به اثبات تراضی مجدد :

نظريه كه در تاريخ ۱۳۶۶/۰۷/۰۲ باتفاق آرا اعلام شد :

چنانچه متقاضي معاينه و تحقيق محلي در مقام اثبات خلاف مندرجات سند رسمي نباشد بلكه براي ثبوت اين معني كه متعاقب تنظيم اجاره نامه رسمي تراضي مجدد و توافق ديگري با مالك صورت گرفته و يا اذن و اجازه مالك در اقدامات بعدي وي در كار بوده به معاينه و تحقيق محلي استناد نمايد دادگاه بمنظور رسيدگي بدلائل و احراز واقع و احقاق حق مي تواند قرارهاي معاينه و تحقيق محلي صادر كند.
مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي، تدوين و نگارش يوسف نوبخت، انتشارات سازمان انتشارات كيهان، چاپ سوم، تابستان سال ۱۳۷۰