استفاده تجاری واحد مسکونی

اگر مستاجر بدون اجازه موجر از مورد اجاره مسكوني، استفاده تجاري نمايد مورد را مشمول مقررات مربوط به اجاره اماكن محل اشتغال بكار نمي سازد.

تاريخ : ۱۳۶۶/۰۳/۰۶   كلاسه پرونده : ۶۸/۳۶۹    شماره دادنامه : ۱۴۷

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۴ دادگاه حقوقي يك تهران.

استفاده تجاری واحد مسکونی.

هيئت دادرسان : آقايان فيروز فقيه رئيس و باقري مشاور دادگاه.

پژوهشخواهان – روشنك مراد حمزه گيلاني با وكالت آقاي عبدالحميد عليم مروستي، به نشاني، تهران – خيابان فلسطين، كوچه ششماد، پلاك ۱۰

پژوهشخوانده -آقاي سيد مجيد حسيني مظهري با وكالت آقاي محمد علي افرند به نشاني تهران – خيابان جمهوري اسلامي مقابل سينما آسيا، پلاك ۱۴، طبقه چهارم .

خواسته – پژوهش

گردشكار- خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت پرونده و به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دفتري در موعد مقرر شعبه ۲۴ دادگاه حقوقي يك تهران به تصدي دادرسان امضا كننده زير تشكيل است دادگاه پس از بررسي پرونده و مشاوره ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

استفاده تجاری واحد مسکونی :

راي دادگاه :

ايرادات و اعتراضات خانم روشنك مراد حمزه گيلاني با وكالت آقاي عبدالحميد عليم مروستي نسبت به دادنامه شماره ۶۶۹-۶۶۸-۱۳۶۸/۰۷/۲۵ صادره از شعبه ۶۶ دادگاه حقوقي دو تهران وارد است .

زيرا اولا تجديدنظرخوانده آقاي سيد مجيدحسيني مظهري بشرح لايحه تقديمي به دادگاه بدوي كه به شماره ۳۲۷۲- ۱۳۶۶/۱۰/۲۰ ثبت گرديده (مضبوط در پرونده كلاسه ۶۶/۶۶/۷۵۵) صراحتا اقرار و اعتراف نموده كه آپارتمان مورد اجاره اش واقع در خيابان استاد مطهري انتهاي كوه نور پلاك يك طبقه دوم جنوبي براي محل سكونت بوده و از آن نيز استفاده مسكوني ميكرده و اين اذعان قبل از تقديم دادخواست تقابل و درخواست الزام خانم روشنك مراد حمزه گيلاني به تنظيم اجاره نامه رسمي براي دفتر شركت از ناحيه وكيل آقاي مظهري بوده.

ثانيا مفاد اجاره نامه تنظيمي و حاكم بر روابط اجاري طرفين حكايت از مسكوني بودن مورد اجاره و اينكه براي محل سكني به اجاره داده شده است دارد و تجديدنظرخوانده دليلي بر پرداخت سرقفلي به پدر بانوي نامبرده ابراز نداشته و حتي رسيدهاي دريافت اجاره بها صادره از سوي آقاي ابوالقاسم مراد حمزه گيلاني نيز مويد مسكوني بودن محل ميباشد.
ثانيا گواهان تعرفه شده از سوي وي درجلسه اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۰۵ شهود از اينكه موجر به مستاجر مرقوم اجازه استفاده تجاري از محل را داده باشد اظهار بي اطلاعي نموده اند و قطع نظر از موارد ياد شده بر فرض كه مالك اذن در استفاده از آپارتمان موصوف را هم بعنوان دفتر موكت و فرش شوئي داده باشد بدون دريافت سرقفلي ميتواند از اذن خود رجوع نمايد و استفاده بدون اجازه موجر از محل مذكور بعنوان دفتر شركت و دريافت سفارش كار يعني قاليشوئي كه مسلما” در ديگري انجام ميشده نمي تواند حقي براي وي بعنوان محل كسب ايجاد نمايد.
استفاده تجاری واحد مسکونی :
چون عقد اجاره با انقضاي مدت اجاره منتفي بوده و برابر اجاره نامه تقديمي و استنادي آپارتمان متنازع فيه براي مدت يكسال و نيم از تاريخ ۱۳۶۴/۰۱/۰۶ تجديدنظرخوانده به اجاره داده شده بود مستندا به بندب ماده ۶ قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب ۱۳۶۷ دادنامه معترض عنه فسخ و مستندا به ماده ۴۹۴ قانون مدني با احراز رابطه استيجاري طرفين و مالكيت تجديدنظرخواه به آپارتمان پلاك ثبتي شماره ۳۶۵۹۲/۶۶۳۳ و انقضاي مدت اجاره حكم به محكوميت آقاي سيد مجيد حسيني مظهري به تخليه و انتراع يد از مورد اجاره مذكور و تحويل آن به تجديدنظر خواه صادر و اعلام مي گردد.
اما دعوي تقابل آقاي سيد مجيد مظهري بر عليه خانم روشنك مراد حمزه گيلاني بشرح پرونده كلاسه ۶۷/۶۶/۱۰۰ بخواسته الزام مشاراليها به تنظيم اجاره نامه رسمي براي دفتر شركت و محل كار به جهات مذكور و عدم اثبات ادعا محكوم به بطلان است.راي قطعي و حضوري است بديهي است چنانچه هنگام اجراي حكم مستاجر مدعي عسروحرج باشد به درخواست وفق مقررات رسيدگي خواهد شد.
استفاده تجاری واحد مسکونی.
رئيس شعبه بيست و چهارم دادگاه حقوقي يك تهران -آقاي فيروز فقيه
مشاور- باقري