فرم گواهی وضعیت ساختمان

استفاده از فرم گواهی وضعیت ساختمان جهت فراهم نمودن شرایط بهره برداری مناسب از مالکین املاک از امتیازات قانونی.

پیرو دستور العمل شماره ۸۵۱۰/۸۵۸۷۲۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۰،‌ به منظور فراهم نمودن شرایط بهره برداری مناسب مالکین املاک از امتیازات قانونی از قبیل اخذ وام بانکی و . . . در هنگام ساخت و ساز مطابق با مجوزهای صادره، بدینوسیله به آن شهرداری اجازه داده می شود.

در صورت تقاضای کتبی مالکین و همچنین ارائه نامه از مراجع مربوطه در خصوص استفاده از مزایای فوق الذکر، مطابق با فرم پیوست،‌ گواهی وضعیت ساختمان صادر نماید.