ملكي كه تحديدحدود آن مقدم است مستغني ازاعتراض است . – دادنامه افراز دليل مالكيت نيست . – تبعيت از تحديد حدود مقدم . – عدم ترسيم كروكي موقع تحديدحدود

راي شماره : ۴۲۴ – 6-12-1343
راي شوراي عالي ثبت
اراضي مشاعي دهي موردتقاضاي ثبت واقع وتحديدحدودشد.سپس عده ديگري قطعه زميني رابه عنوان اراضي مفروزده تقاضاي ثبت كردندكه تحديدحدود شدومعترضي نداشت .وكيل متقاضيان اين قطعه درصورت مجلس تحديدحدود نوشت ) قطعيت اين حدودپس ازنقشه برداري وتطبيق بانقشه كامل ده وتبعيت ازصورت مجلس تحديدحدوداراضي مشاعي وگواهي مهندسي مبتني برعدم تعارض وتجاوزمي باشد(.
مهندس ثبت درنقشه برداري وجودتعارض رادرقسمت اعظم موردتقاضاي اخيرگواهي كردولي متقاضيان اخيرمي گويند:چون تقاضاي ثبت مابعداز تقاضاي ثبت اراضي مشاعي است وبه مالكيت مادرموعد،اعتراض نكرده اند پس تصرفات مارابه عنوان مالكيت تاييدكرده اند(درپاسخ آن هامتقاضيان ثبت اراضي مشاعي مي گويند:پذيرش تقاضاي ثبت آنان واجراتحديدحدود بدون اعتراض ازنظراداره ثبت ،كاشف ازاحرازمالكيت وتصرف مالكانه آنان است وانگهي موردتقاضاي آنهاموردحكم افرازواقع شده است .
راي مورخ : ۶-۱۲-۱۳۴۳
)درتحديدحدودمتقاضيان قطعه مفروزتعهدشدكه قطعيت تحديدحدود آنان موكول است به اين كه پس ازنقشه برداري وتطبيق بانقشه اراضي مشاعي و تبعيت ازصورت مجلس تحديدي قريه مزبورتعارضي نباشدكه بالاخره صحت تحديدحدودمنوط به عدم تعارض باحدودقريه شده …پس تحديدحدودقطعه مفروزقطعي نشده وگزارش حاكي ازصدوراحكامي ازمحاكم نسبت به افرازاراضي مشاعي مي باشدمرجع رسيدگي به دعوي تجاوزورفع اختلاف دراين قسمت دادگاه صلاحيت داراست(.
اقليت دراين راي بعلت موات بودن اراضي مشاعي نظربه ابطال تقاضاي ثبت آنان داد.
* سابقه *
***
توضيح -اين راي ازحيث عدم نقشه برداري درحين تحديدحدودنظيرآرا ۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۵شورااست (راي ۴۴۰(.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۴۸-۵۴۹
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *