استصحاب مالكيت
راي شماره : ۳۰۱ – ۲۵/۱۱/۱۳۴۵

راي شوراي عالي ثبت
مالك زمين پلاك ۱۸تقاضاي ثبت آنراكردبعداچون شهرداري اعلان كرد كه قصدافزايش برپهناي خيابان مجاورآنراداردبطوري كه ۶۰۰مترازآن زمين (كه بين مالك وشهرداري معلوم بود)جزخيابان خواهدشدمالك ۶۰۰متررابا كشيدن ديوارجداكرده (ولي همچنان آن ۶۰۰مترمحصورادرتصرف داشت )براي بقيه سندمالكيت گرفت .
بعداشهرداري ششصدمترمذكوررابه انضمام اراضي مجاورآن خيابان (كه درامتدادهم قرارگرفته بودند)پيش ازعريض كردن خيابان بعنوان متروكه تحت پلاك ديگري تقاضاي برثبت كرد.
سپس مالك اعلان كردكه شهرداري ازعريض كردن خيابان چشم پوشيده تقاضاي ثبت شهرداري راابطال كنيدتاسندمالكيت سابق باافزايش ۶۰۰متر به مساحت آن اصلاح گردد.شهرداري مدعي بودكه برقصدتوسعه خيابان باقي است ومنصرف نيست وضمنامالك كه براي بقيه زمين خود،سندمالكيت گرفته است درواقع نسبت به ششصدمترزمين خوداعراض كرده است وديگرحقي برآن ندارد.
راي مورخ ۲۵/۱۱/۴۵شورا:
"باسابقه تاضاي ثبت نسبت به كل پلاك ….چنانكه گزارش حاكي است تقاضاي اداره شهرداري نسبت به قسمتي ازپلاك مزبورتقاضاي ثبت مكرراست و باطل ميشود".

* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – متروكه وقتي صدق ميكدكه خيابان عريض شودومقداري زمين مالك (يامالكان )مجاورجزخيابان ياپياده روگرددوقسمت ناچيزي ازآن درحاشيه معبرمانده باشدبطوري كه مالك نوعاازآن دست برداردوراضي به اخذقيمت كل زمين ازشهرداري شودبنابراين درمانحن فيه كه هنوزخيابان عريض نشده و بحال سابق خودباقي است متروكه صدق نمي كندوشهرداري درواقع ملك غيرراكه هنوزطبق مقررات تحت اختيارقانوني خودنياورده است تقاضاي ثبت كرده است آنهم ملكي كه سابقه تقاضاي ثبت تحت پلاك ديگري داشته است وروي يك ملك دوتقاضابادوپلاك (كلايابعضا)موردندارد.
دوم -اصلاح سندمالكيت مالك پلاك ۱۸براي الحاق ۶۰۰متربه آن مجوز ندارددرصورت لزوم بايدجريان ثبتي آن جداگانه پايان پذيرد.
سوم – باابطال تقاضاي ثبت شهرداري عمليات ثبتي به نفع مالك اصلي پلاك ۱۸قابل جريان است شهرداري هرگاه طبق مقررات توسعه معابرخودراذيحق ميداند(وآن درصورتي است كه آن مقررات برمحل تطبيق ودردست اجراباشد) ميتواندازحقوق واختيارات قانوني خوداستفاده كندخواه عمليات ثبتي تمام شده باشدخواه نه ،صرف اينكه قصدپهن كردن خيابان راداردخللي به حقوق مالك واردنمي كندونيزجلواجراقوانين ثبت اجباري رانمي گيرد.
چهارم – نگرفتن سندمالكيت براي ۶۰۰مترباسبق اعلان شهرداري به توسعه خيابان ،اعراض محسوب نمي شودعلي الخصوص كه زمين مزبورمحصورو دائمادرتصرف مالك بوده است ;اثبات اعراض بعهده مدعي آن است كه بايد دردادگاه اثبات كندمالكيت مالك ،مستصحب است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه ۳۸۳-۳۸۵
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *