استشهاد برمالكيت كه معارض باقرار باشد اثري ندارد. – – – اقراربعد مالكيت قبلي خود باادعاءانتقال ملك به خود
شماره : ۳۹۹ -۲۹-۱-۴۶

راي شوراي عالي ثبت
دردفترتوزيع اظهارنامه قطعه زميني به نام جهانگيرمعرفي شد.پس از فوت اوپسرش به نام خودآن راموردتقاضاي ثبت قرارداد.درتحقيقات محلي معلوم شدكه ثالثي درآن خانه ساخته وساكن است وادعامي كندكه زمين راازپسر متوفي باسندعادي خريده است ولي ازابرازسندخريدخودداري كرد،مستندي كه ابرازكرده استشهاديه اي است كه دلالت بروقوع بيع مذكورداردولي فرزند متوفي شهودراكاذب وازخويشاوندان طرف دانسته است .نظربه وقوع اختلاف درمالكيت بين اشخاص به استنادصدرماده ۲۵قانون ثبت موضوع درشورامطرح ودرتاريخ ۲۹-۱-۴۶راي داده شد:
(قبول تقاضاي ثبت ازمتقاضي اشكالي ندارد،متصرف فعلي زمين كه مدعي انتقال گرفتن است ودليلي ابرازنكرده مي تواندازحق اعتراض استفاده كند).
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – همان طوركه درشرح راي ۳۷۵ گفتيم اقرارمتصرف به خريدمورد تصرف ازديگري هرگاه مقرون به دليل قانوني نباشداحترام تصرف اوراازبين مي بردزيرااقراربخريدبه معني اقراربه عدم مالكيت قبل ازخريداست كه در جنب آن دعوي انتقال ازراه خريدازمالك قبلي به چشم مي خوردومدعي بايدطبق ماده ۱۲۵۷قانون مدني دليل بدهددرحالي كه خريدارحتي ازنشان دادن سندعادي خريدهم خودداري كرده است .
دوم -اگرخريدارسندعادي خريدرانشان مي دادوموردتكذيب پسرمتوفي واقع مي شدبازهم اداره ثبت نمي توانست به سندعادي موردتكذيب ترتيب اثر بدهد(مفهوم مخالف ماده ۳۷۵آئين دادرسي مدني ) راي ۳۰۷-۴۱۳
سوم – تنهامدرك متصرف همان اشتشهادبروقوع بيع زمين است كه اين استشهادازدوجهت ضعيف شده است :
يك -اقرارمدعي خريدبه مالكيت قبلي پدرطرف كه بايدبراي اثبات انتقال ازاوبه خوددست كم سندعادي خريدرانشان مي دادوهمين امساك ازسند خريدبه زيان اواست وقرينه اي است كه استشهادمذكوررادراين وضع ضعيف مي كند.
دوم – ثبت ملك دردفترتوزيع بنام پدرطرف هم مويدمالكيت پدراوو صحت اقرارمذكوراست وخلاصه استشهادمزبوردرشرائط مذكورتاب معارضه با اقرارراندارد.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۱۹-۵۲۰
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *