استحقاق سرقفلی

استحقاق مستاجر به پرداخت سرقفلی

به جز مشاغل حرام اصولا” غير مجاز بودن كسب از قبيل فقدان اشتغال و يا مخالف با مقررات و ضوابط شهرداري موثر در حقوق و تكاليف موجر و مستاجر نمي شود.

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران

استحقاق سرقفلی :

آيا مستاجر محل كسب كه با توافق به كار غير مجاز از حيث مقررات و ضوابط جاري اشتغال داشته باشد استحقاق سرقفلي دارد يا خير؟

نظريه كه به اتفاق آراء در تاريخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۲ اعلام شده است .

استحقاق سرقفلی :

به جز مشاغل حرام اصولا” غير مجاز بودن كسب از قبيل فقدان اشتغال و يا مخالف با مقررات و ضوابط شهرداري موثر در حقوق و تكاليف موجر و مستاجر نمي شود بنابراين مستاجري كه با موافقت موجر به كسب غير مجاز پرداخته باشد.

ولو از نظر مقررات و قوانين متخلف بوده و حتي محكوم به تعطيل و تخريب محل مورد اجاره نيز شود نسبت به موجر مستحق سرقفلي است و مالك نمي تواند به عذر غير مجاز بودن مستاجر در نوع اشتغال از تكليف قانوني پرداخت سرقفلي سرباز زند .
مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي، تدوين ونگارش يوسف نوبخت، انتشارات سازمان انتشارات كيهان، چاپ سوم، تابستان سال ۱۳۷۰