اساسنامه موسسه تحقيقات

اساسنامه موسسه تحقيقات منابع طبيعي (مصوب ۱۳۴۹/۰۹/۲۲ کميسيون هاي منابع طبيعي و استخدام و دارايي مجلسين)

ماده ۱- در اجراي ماده يک قانون تشکيل موسسه تحقيقات منابع طبيعي موسسه مذکور به موجب اين اساسنامه اداره مي شود و مشمول قانون استخدامي کشوري نيست و داراي ارکان زير خواهد بود :

الف- شوراي موسسه

ب- رئيس موسسه

ماده ۲- شوراي موسسه از ۱۲ نفر به شرح زير تشکيل مي شود.

وزير منابع طبيعي

دبير کل انجمن ملي حفظ و حمايت منابع طبيعي کشور

سه نفر از معاونان وزارت منابع طبيعي به انتخاب ويزر منابع طبيعي

معاون مزارت علوم و آموزش عالي

معاون وزارت دارايي

معاون وزارت کشاورزي

۴ نفر از شخصيت هاي علمي يا مجرب کشور که در رشته هاي مربوط به منابع طبيعي صاحب نظر باشند.

اين شخصيت ها به پيشنهاد وزير منابع طبيعي و تصويب هيات دولت براي مدت سه سال به عضويت شورا انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آن ها بلامانع است.

تبصره ۱- رياست شورا با وزير منابع طبيعي و در غياب وزير با يکي از معاونان آن وزارتخانه به انتخاب وزير ممنابع طبيعي است.

تبصره ۲- رئيس موسسه بدون داشتن حق راي در شورا شرکت مي کند و به عنوان دبير شورا انجام وظيفه خواهد کرد.

تبصره ۳- عضويت شورا انتخاب افتخاري است.

ماده ۳- وظايف شورا به شرح زير است :

الف : تعيين بودجه و اطلاح بودجه موسسه

ب : تصويب آئين نامه مالي موسسه

ج : تعيين خط مشي و تصويب برنامه هاي موسسه

د : تصويب سازمان و تشکيلات موسسه

ه : تصويب آئين نامه هاي استخدامي و طبقه بندي مشاغل و تعيين حقوق و مزايا ي رئيس و کارکنان موسسه

و : بررسي و اظهار نظر نسبت به گزار ش فعاليت هاي موسسه

ز : ساير وظايفي که به موجب قانون تشکيل موسسه تحقيقات منابع طبيعي تصويب آن به عهده شورا محول شده است

ماده ۴- شوراي موسسه حداقل هر شش ماه يک بار به دعوت رئيس شورا تشکيل مي شود.

ماده ۵- جلسات با حضور حداقل دو ثلث از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا در هر حال به اکثريت ۷ راي معتبر است.

ماده ۶- رئيس موسسه به پيشنهاد وزير منابع طبيعي و با فرمان همايوني براي مدت پنج سال به رياست موسسه منصوب مي شود. انتخاب مجدد رئيس موسسه بلامانع است.

ماده ۷- وظايف و اختيارات رئيس موسسه به شرح زير است :
الف- اجراي مصوبات شورا
ب- تهيه و تنظيم برنامه کار و بودجه سالانه موسسه و پيشنهاد آن به شوراي موسسه
ج- اتخاذ تصميم در حدود مقررات در مورد کليه امور موسسات و امضاء اوراق و اسناد و عقد قراردادها.
د- اقامه دعوي و دفاع از حقوق موسسه در مراجع قضايي و اداري و تعيين وکيل با حق توکيل غير و به طور کلي نمايندگي موسسه در مقابل کليه اشخاص و مراجع.
ه- پيشنهاد صلح و سازش براي مختومه ساختن و دعاوي جهت تصويب شوراي موسسه.
تبصره-رئيس سازمان مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به معاونان موسسه يا روساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
ماده ۸- موسسه يک نفر ذي حساب خواهد داشت که با موافقت وزارت منابع طبيعي از طرف وزارت دارايي منصوب خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره به استناد مواد ۱ و ۳ قانون تشکيل موسسه تحقيقات منابع طبيعي در جلسات ۱۳۴۹/۰۸/۱۹ و ۱۳۴۹/۰۸/۲۸ ۱۹ و ۱۳۴۹/۰۹/۰۲ به ترتيب به تصويب کميسيون هاي امور استخدام و سازمان هاي اداري، دارايي و منابع طبيعي مجلس شوراي ملي و در تاريخ ۱۳۴۹/۰۹/۱۷ و ۱۳۴۹/۰۹/۲۲ شمسي به تصويب کميسيون هاي منابع طبيعي و استخدام و دارايي مجلس سنا رسيده است.