‌اساسنامه مس سرچشمه كرمان

اساسنامه شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان

‌مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۱ كميسيون هاي استخدام، دارايي و اقتصاد مجلسين.

‌ماده ۱ – در اجراي قانون تشكيل شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۸ شمسي به‌ موجب مقررات اين اساسنامه شركتي به نام شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان تأسيس مي‌شود.

‌ماده ۲ – مركز اصلي شركت در تهران است و شركت مي‌تواند در صورت لزوم در نقاط ديگر شعبه يا نمايندگي تأسيس كند.

‌ماده ۳ – موضوع شركت بهره‌برداري از معادن مس سرچشمه كرمان شامل استخراج سنگ معدن و توليد محصولات پر عيار شده و مس فلزي و‌ فرآورده‌ها و محصولات وابسته و توزيع و فروش محصولات مزبور و انجام كليه امور و معاملات مربوط به موضوع شركت مي‌باشد.
‌ماده ۴ – سرمايه شركت مبلغ يك ميليارد ريال است كه به يك هزار سهم يك ميليون ريالي با نام تقسيم مي‌شود كه پنجاه درصد آن پرداخت شده‌ است سهام شركت كلاً به دولت تعلق دارد.

‌ماده ۵ – مدت شركت نامحدود است.

ماده ۶ – اركان شركت به شرح زير است :

‌الف – مجمع عمومي.

ب – هيأت مديره.

ج – مدير عامل.

د – بازرس.

ماده ۷ – مجمع عمومي شركت از وزير اقتصاد، وزير دارايي، وزير كار و امور اجتماعي، مدير عامل سازمان برنامه و رييس كل بانك مركزي ايران‌ تشكيل مي‌گردد.

‌رياست مجمع عمومي با وزير اقتصاد خواهد بود.

‌ماده ۸ – مجمع عمومي عادي سالي يك بار حداكثر تا آخر تير ماه هر سال تشكيل مي‌شود و در صورت ضرورت مجمع عمومي عادي به طور‌ فوق‌العاده نيز تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است :

‌الف – رسيدگي به پيشنهاد وزير اقتصاد در مورد انتخاب و عزل و تجديد انتخاب رييس هيأت مديره و مدير عامل به منظور پيشنهاد به هيأت‌وزيران.

ب – اخذ تصميم در مورد پيشنهاد وزير اقتصاد درباره انتخاب و عزل و تجديد انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرس.

ج – تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيأت مديره و مدير عامل و حق‌الزحمه بازرس.

‌د – تعيين حدود اختيارات مدير عامل و هيأت مديره در مورد بودجه و سازمان و آيين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي و معاملات شركت و انعقاد‌ قراردادهاي فروش محصولات و خريد كارخانجات و تحصيل وام و اعتبار.

ه – رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه هيأت مديره و استماع گزارش بازرس راجع به وضع شركت و حساب ها و ترازنامه.

‌و – رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.

‌ز – اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از طرف مدير عامل در مجمع عمومي مطرح گردد و رسيدگي به آن در صلاحيت مجمع عمومي‌ فوق‌العاده نباشد.

‌ماده ۹ – مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري و به منظور اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه پيشنهاد مدير عامل راجع به افزايش يا كاهش‌ سرمايه و يا به طور كلي تغيير مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشكيل خواهد شد.

‌ماده ۱۰ – مجامع عمومي با حضور حداقل سه نفر از اعضاء مجمع مذكور در ماده ۷ اين اساسنامه رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه وقتي‌ معتبر و قابل اجرا است كه سه نفر از اعضاء مجمع متفقاً به آن رأي داده باشند.

‌مدير عامل و اعضاء هيأت مديره در جلسات مجمع عمومي حضور خواهند داشت ولي حق رأي ندارند.

ماده ۱۱ – هيأت مديره از پنج نفر تشكيل مي‌شود.

‌رييس هيأت مديره و مدير عامل به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران با فرمان همايوني منصوب و بقيه اعضاي هيأت‌مديره به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي براي مدت پنج سال انتخاب مي‌شوند.

‌انتخاب مجدد مدير عامل و اعضاي هيأت مديره بلامانع است و تا وقتي كه اعضاي هيأت مديره و مدير عامل جديد شركت انتخاب نشده‌اند اعضاي‌ هيأت مديره و مدير عامل با اختيارات و مسئوليت قبلي امور شركت را اداره خواهند نمود.

‌ماده ۱۲ – وظايف هيأت مديره عبارت است از :

‌الف – بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات اجرايي هر سال كه از طرف مدير عامل براي تقديم به مجمع عمومي تهيه مي‌شود.

ب – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به محاسبات و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي.

ج – اخذ تصميم نسبت به طرحهاي معدني و صنعتي و برنامه‌هاي كارآموزي فني و حرفه‌اي و هر گونه اقدام ديگري كه در حدود عمليات موضوع‌شركت براي اداره آن لازم و از طرف مدير عامل پيشنهاد شود.

‌د – تصويب استخدام كارشناسان خارجي و يا عقد هر گونه قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات خارجي.

ه – اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از طرف رييس هيأت مديره و مدير عامل در هيأت مديره مطرح گردد و اتخاذ تصميم نسبت به آن‌ در صلاحيت مجامع عمومي نباشد.

‌ماده ۱۳ – جلسات هيأت مديره كه بايد هر هفته حداقل يك بار تشكيل شود با حضور رييس هيأت مديره و مدير عامل و حداقل دو نفر از اعضاء‌ رسميت مي‌يابد و تصميمات هيأت مديره با سه رأي موافق اعضاي حاضر در جلسه معتبر و قابل اجراء است.

‌ماده ۱۴ – مدير عامل شركت بالاترين مرجع امور اجرايي شركت بوده و علاوه بر اختيار استخدام و اخراج كاركنان و تعيين حقوق و ترفيع آنان و به‌طور كلي انجام تمام امور داخلي و اداري در حدود بودجه مصوب اساسنامه و آيين‌نامه‌ها داراي وظايف و اختيارات زير خواهد بود :
‌الف – اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره.
ب – نمايندگي شركت در كليه مراجع با حق توكيل غير. ارجاع امور به داوري و صلح و سازش در امور مربوط به شركت منوط به موافقت هيأت‌مديره و تصويب مجمع عمومي است.
ج – تعيين وظايف كاركنان شركت و در صورت لزوم تفويض قسمتي از اختيارات و حق امضاء به مسئوليت خود به آنان.
‌د – تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تسليم آن به هيأت مديره براي بررسي و تقديم به مجمع عمومي.
‌ماده ۱۵ – كليه اسناد و اوراق بهادار و چك ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاء هيأت مديره كه توسط هيأت‌مديره تعيين مي‌شود معتبر خواهد بود.
‌مدير عامل و عضو صاحب امضاء هيأت مديره مي‌توانند با تصويب هيأت مديره حق امضاء خود را در موارد خاص و يا به طور محدود به اشخاص ديگر‌ واگذار نمايند و به هر حال در مورد چنين مداركي حداقل دو امضاي مجاز لازم خواهد بود.
‌نامه‌هاي اداري را مدير عامل به تنهايي امضاء خواهد نمود.
‌ماده ۱۶ – مجمع عمومي براي هر سال مالي يك نفر حسابرس را به سمت بازرس انتخاب خواهد كرد بازرس حق ندارد در امور شركت مداخله كند‌ ولي مي‌تواند نظرات خود را به مدير عامل اطلاع دهد انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
بازرس مكلف است درباره صحت و درستي صورت دارايي و‌ صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌هايي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي‌كنند و همچنين درباره صحت‌ مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجمع عمومي مي‌گذارند اظهار نظر كند، بازرس مي‌تواند با اطلاع مدير عامل به دفاتر شركت رسيدگي نموده و‌ هرگونه توضيح و اطلاع را كه به منظور انجام وظيفه قانوني لازم و صلاح بداند اخذ نمايد.
‌ماده ۱۷ – شركت مكلف است در هر سال ده درصد از سود ويژه خود را به عنوان سرمايه احتياطي به حساب اندوخته‌ها انتقال دهد.
‌ماده ۱۸ – سال مالي شركت از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال است اولين سال مالي شركت از تاريخ تأسيس تا آخر اسفند ماه همان سال‌ مي‌باشد.
‌ماده ۱۹ – ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارايي و بدهي شركت بايد حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه به بازرس داده‌ شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي سالانه تقديم گردد.
‌ماده ۲۰ – موضوعاتي كه در قانون تشكيل شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۸ و اين اساسنامه‌ پيش‌بيني نشده است مشمول مقررات قانون تجارت مي‌باشد.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده به استناد ماده ۹ قانون تشكيل شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان در جلسات ۱۳۵۱/۰۳/۳۰ به تصويب كميسيون هاي اقتصاد، استخدام و دارايي مجلس سنا و در جلسات ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ و ۱۳۵۱/۰۴/۱۱ شمسي به تصويب كميسيون هاي امور استخدام و سازمان هاي اداري، دارايي و اقتصاد مجلس شوراي ملي رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي.