اساسنامه سازمان کشاورزی استان

نسخ ضمني. با ماده ۲ قانون مقررات مالي اداری وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۲ ردیف  گزارش تبصره ماده ۵ قانون مقررات مالی اداری وزارت جهاد سازندگی اساسنامه سازمانهای استان است که حذف شده است.
استقلال شخصیت حقوقی در صدر ماده وحذف بند اساسنامه ابهام است. شخصیت حقوقی بدون اساسنامه از نظر حقوقی ابهام دارد.

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۷۱۹‌د مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در اجرای تبصره (۴)‌ قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی – مصوب ۱۳۶۹ – و با توجه به تبصره (۱)ماده (۵) قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و‌ تشکیلات جهاد سازندگی – مصوب ۱۳۶۷

– و در اجرای بند “ب” ماده (۲) مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی – مصوب ۱۳۷۰ -‌اساسنامه سازمان کشاورزی استان را به شرح زیر تصویب نمود :

اساسنامه سازمان کشاورزی استان

‌ماده ۱ – سازمان کشاورزی استان که در این اساسنامه به اختصار “‌سازمان” نامیده می‌شود، سازمانی است دولتی که تابع مقررات مالی، اداری، استخدامی و‌ تشکیلاتی وزارت کشاورزی و آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات مربوط به آن بوده و در چهارچوب مفاد این اساسنامه و تشکیلات مصوب عهده‌دار انجام‌ امور و وظایف محول شده در محدوده استان ذیربط است.

‌ماده ۲ – سازمان فقط در مرکز هر استان منطبق با تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود.

ماده ۳ – سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چهارچوب مقررات ادای، مالی، استخدامی و تشکیلات وزارت کشاورزی و قوانین و مقررات‌ مربوط دارای استقلال مالی و اداری است.

‌ماده ۴ – رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است که با حکم وزیر کشاورزی منصوب می‌شود و مسئولیت حسن انجام امور و حفظ اموال و منافع‌سازمان و اجرای قوانین و مقررات ذی‌ربط را بر عهده دارد و در ارتباط با وظایف و اختیارات محول شده در مقابل وزیر کشاورزی پاسخگو است.

‌تبصره – رییس سازمان می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از اختیاراتش را به هریک از معاونان، مدیران و رؤسای واحدها تفویض کند.

‌ماده ۵ – نظارت عالیه و هماهنگی در امور کلیه واحدهای شرکت‌ها و سازمان‌ها وابسته به وزارت کشاورزی در سطح استان بر عهده رییس سازمان است.

‌ماده ۶ – نمودار تشکیلات سازمان بر اساس پیشنهاد و با هماهنگی آن، توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

‌ماده ۷ – تصویب تشکیلات تفصیلی سازمان بر اساس اصول و ضوابطی که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد با وزیر کشاورزی است.

‌تبصره – تا تصویب ضوابط یاد شده، تشکیلات تفصیلی سازمان بر اساس ضوابط و موازین تشکیلاتی و رویه معمول به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور می‌رسد.

‌ماده ۸ – سازمان دارای کد بودجه استانی مستقل است که هر سال در قانون بودجه منظور شده و طبق مفاد تبصره‌های آن و به طور مستقل دریافت و هزینه‌ می‌شود. همچنین سازمان سهم اعتبارات ملی خود را که به صورت متمرکز زیر کد وزارت کشاورزی در قانون بودجه درج می‌شود، دریافت و هزینه می‌کند.

‌ماده ۹ – وظایف سازمان به شرح زیر است :

۱ – تهیه و تدوین خطوط اصلی، خط‌مشی‌ها، اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه کشاورزی با توجه به وظایف محوله در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های‌مصوب، همچنین ارائه پیشنهادها و اطلاعات مرتبط با تنظیم برنامه‌ها کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به مراجع ذیربط در سطح استان.

۲ – بررسی، تدوین، تنظیم و اجرای برنامه‌ها، خط‌مشی‌ها، طرح‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به نظام جامع کشت و بهبود و توسعه هر یک از محصولات‌ کشاورزی استان در قالب سیاست‌های مصوب بخش کشاورزی.

۳ – اجرای کامل و همه جانبه برنامه‌ها و طرح‌ها مختلف آب و خاک و آن قسمت از امور مربوط به زمین که بر اساس قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و‌ دستورالعمل‌های مربوط، در محدوده وظایف و اختیارات سازمان قرار می‌گیرد.

۴ – انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ، بهبود و توسعه کمی و کیفی تولیدات کشاورزی استان و تأمین منافع تولیدکنندگان.

۵ – تولید، جمع‌آوری، طبقه‌بندی، پردازش، نگهداری، استخراج، به هنگام‌سازی و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح‌ها و مدل‌های مصوب.
۶ – شناخت و تعیین امکانات و استعدادهای بالقوه و بالفعل منابع و عوامل تولید کشاورزی استان و مسایل و مشکلات فنی و اقتصادی و اجتماعی مربوط به‌توزیع، مدیریت و بهره‌برداری از آنها.
۷ – مطالعه، بررسی، برنامه‌ریزی، تهیه، اجرا و ارزشیابی طرح‌ها، برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی و ترویجی مورد نیاز کشاورزان و کارکنان در قالب سیاست‌ها  مصوب.
۸ – تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی بر اساس خطمشی‌های ابلاغی وزارت کشاورزی.
۹ – بررسی نظام‌های بهره‌برداری استان و فراهم کردن موجبات توسعه مناسب‌ترین آنها با توجه به خصوصیات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه و حمایت‌ و تجهیز تشکل‌های قانونی تولیدکنندگان و خدمات تولید.
۱۰ – انجام اقدامات لازم در زمینه استقرار روش‌های مناسب عرضه و تقاضای تولیدات کشاورزی و ارائه آمار و اطلاعات به هنگام به منابع تولید.
۱۱ – انجام اقدامات لازم در زمینه خرید، بازاری، فروش، بیمه (‌با هماهنگی صندوق بیمه محصولات کشاورزی)، نگهداری، امحا و نظایر آن در خصوص‌ محصولات کشاورزی که بر اساس قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوط، در محدوده وظایف و اختیارات سازمان قرار می‌گیرد.
۱۲- انجام بررسی‌های لازم در مورد برآورد و تشخیص کمی و کیف کلیه نیازهای تکنولوژیکی استان متناسب با خصوصیات و ویژیگی‌های بخش کشاورزی و‌تهیه و اجرای طرح‌های مکانیزاسیون و سایر برنامه‌های مورد نیاز بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها ابلاغی.
۱۳ – فراهم کردن زمینه‌های لازم برای بهبود و توسعه صنایع مربوط به جمع‌آوری، نگهداری، تبدیل و عمل‌آوری محصولات غذایی کشاورزی.
۱۴ – انجام کلیه امور مالی، حسابداری، اداری، رفاهی و خدماتی بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در محدوده اختیارات تفویض شده.
۱۵ – ابلاغ سهم برنامه‌ای هر یک از واحدهای تابع سازمان.
۱۶ – هدایت، حمایت، نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های جاری و عمرانی واحدهای تابع سازمان.
‌ماده ۱۰ – اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است :
۱ – تأیید برنامه‌های سالانه، کوتاه مدت و میان مدت سازمان، و پیشنهاد آنها به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
۲ – تأیید بودجه جاری و عمرانی سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
۳ – ایجاد هماهنگی بی واحدهای سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت کشاورزی مستقر در سطح استان و واحدهای تابع سازمان.
۴ – شرکت در شوراها و سایر مراجع تصمیم‌گیری در سطح استان.
۵ – نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات وزارت کشاورزی.
۶ – استیفای منافع و حفظ حقوق سازمان در دادگاه‌ها و مراجع صالح قضایی و قانونی، اصالتاًیا به وسیله وکیل با حق توکیل غیر در چهارچوب اختیارات‌ تفویضی شده.
۷ – امضای قراردادها، چک‌ها و اسناد تعهدآور سازمان با رعایت مقررات مربوط.
۸ – عزل و نصب معاونان سازمان و مدیران کشاورزی شهرستان‌ها.
۹ – پیشنهاد انتصاب مدیران و رؤسای شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های وابسته به وزارت کشاورزی.
۱۰ – صدور احکام مسئولان امور مالی و امنای اموال سازمان با توجه به مقررات اداری، مالی، تشکیلات و استخدامی وزارت کشاورزی.
۱۱- نظارت بر حسن انجام امور و مصرف بودجه و اعتبارات و انجام هزینه‌ها.
۱۲ – انجام سایر وظایف و امور محول شده از سوی وزیر کشاورزی.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۷۰۵۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۱ شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.