اساسنامه تعاونیهای معدنی

‌اساسنامه سازمان مركزي تعاوني‌هاي معدني ۱۳۶۸/۰۴/۱۰

‌ماده ۱ – در اجراي بند ۸ ماده واحدهاي اصلاحي قانون معادن مصوب ۱۳۶۴/۰۳/۲۶ مجلس شوراي اسلامي سازمان مركزي تعاوني‌هاي معدني وابسته به‌ وزارت معادن و فلزات كه در اين اساسنامه ‌سازمان ناميده مي‌شود با اهداف و وظايف زير تأسيس مي‌گردد.

ماده ۲ – سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق مفاد اين اساسنامه اداره مي‌شود.

ماده ۳ – هدف سازمان تشكيل شركت هاي تعاوني معدني و نظرات فني و مالي و كمك و تجهيز و راه‌اندازي معادن شركت هاي مزبور و همچنين بهره‌برداري از‌ معادن بزرگ و غير بزرگ مصوب ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ مي‌باشد.

‌ماده ۴ – وظايف سازمان عبارتست از :

پ – تشكيل و گسترش شركت‌هاي تعاوني معدني (‌اكتشافي و بهره‌برداري) متشكل از كاركنان معدن.

۲- انجام هر گونه عمليات مالي و تجاري، صنعتي معدني و معدني كه موجب رشد و كمك به توسعه تعاوني‌هاي معدني باشد.

۳- ارائه خدماتي فني، بازرگاني، معدني، مشاوره‌اي و آموزشي و همچنين تهيه طرح‌هاي توليدي معدني براي شركت‌هاي تعاوني.

۴- نظارت فني و مالي بر فعاليت هاي شركت هاي تعاوني

۵- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزش و كارآموزي و بازديد براي اعضاء شركت هاي تعاوني.

۶- تهيه و تدوين اساسنامه، ضوابط كلي و دستورالعمل هاي اجرايي شركت هاي تعاوني بر اساس قوانين و مقررات مربوط.

۷- برگزاري و شركت در سمينارها و كنفرانس هاي معدني.

۸- ايجاد ارتباط با سازمان هاي بين‌المللي مشابه و قبول عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۹- فراهم نمودن تسهيلات مالي، معاملاتي، فني و همچنين تأمين مواد اوليه، ماشين‌آلات و كادر فني براي شركت هاي تعاوني.

۱۰- بهره‌برداري و استخراج معادن بزرگ و غير بزرگ.

۱۱- انجام ساير فعاليت هاي مربوط در حدود اهداف سازمان.

‌تبصره ۱ – سازمان به منظور اجراي بندهاي ۲ و ۳ و ۱۰ اين ماده مي‌تواند نسبت به مشاركت در شركت‌هاي وابسته به وزارت معادن و فلزات اقدام نمايد. ميزان‌ مشاركت هيچ گاه نبايد از ۴۹% سرمايه ثبت شده شركتهاي مذكور بيشتر باشد.

‌تبصره ۲ – سازمان در صورت لزوم مي‌تواند به پيشنهاد رييس سازمان و تصويب وزير معادن و فلزات شعب يا دفاتري را در استان ها ايجاد نمايد.

‌ماده ۵ – رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است كه توسط وزير معادن و فلزات منصوب مي‌شود و باري اداره امور مالي، اداري، استخدامي، فني و‌كليه وظايف مربوط به سازمان در حدود قوانين و مقررات مربوط داراي اختيارات لازم مي‌باشد.
‌تبصره – رييس سازمان مي‌تواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از كاركنان سازمان تفويض نمايد.
ماده ۶ – سازمان از لحاظ استخدامي، مالي و معاملاتي تابع مقررات مربوط به شركت ملي فولاد ايران مي‌باشد.
ماده ۷ – سازمان بودجه ساليانه خود را تهيه و جهت تصويب به وزارت معادن و فلزات ارسال تا در بودجه كل كشور منظور گردد.
‌ماده ۸ – درآمدهاي سازمان كه از طريق بهره‌برداري از معادن يا ارائه خدمات به شركت هاي تعاوني معدني يا ساير منابع تحصيل مي‌شود به حساب درآمد دولت‌ واريز مي‌گردد. برداشت از حساب مذكور جهت هزينه‌هاي شركت منوط به كسب مجوز قانوني است.
‌ماده ۹ – اين اساسنامه جايگزين اساسنامه مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۶ موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۱۸۲۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۷/۱۳ مي‌گردد.
‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير