موجبات تخلیه مورد اجاره

در استفاده اداري مورد اجاره، صرف انقضاي مدت اجاره از موجبات تخليه ميباشد.

تاريخ : ۱۳۷۱/۰۴/۰۸    كلاسه پرونده : ۷۰/۱۲/۳۷۱     دادنامه : ۹۶

هيئت دادرسان : آقايان محمدحسين شهروزي رئيس ،مهدي توسلي مشاور.

تجديدنظرخواهان : وزارت راه و ترابري به نشاني تهران ،خيابان خردمند شمالي ۱۱۳ اداره كل حقوقي ارزيابي و پرداخت خسارت .

تجديدنظرخواندگان : عليرضا ، عباس ، حسن ، حسين ، احمدرضا، محمدرضا و طيبه و زهرا و فاطمه همگي نيك رو با وكالت محمد يگانه به نشاني تهران ، خيابان فرصت از انقلاب شماره ۹۲ آپارتمان شماره ۵ .

خواسته : تجديدنظر از دادنامه شماره ۷۰/۳۱۶-۱۳۷۰/۰۳/۱۳ صادره از شعبه ۷۸ دادگاه حقوقي ۲٫

گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق و به استناد مدارك پيوست دادخواست تقدم دادگاههاي عمومي تهران نموده كه پس از ثبت و ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دفتري و تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين در وقت مقرر شعبه ۱۲ دادگاه حقوقي يك تهران به تصدي امضاء- كنندگان زير تشكيل است پايان رسيدگي اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور راي دادگاه مي نمايد.

موجبات تخلیه مورد اجاره :

راي دادگاه :

درخصوص تجديدنظرخواهي وزارت راه و ترابري نسبت به دادنامه شماره ۷۰/۳۱۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۱۳ صادره از شعبه ۷۸ دادگاه حقوقي ۲ تهران نظربه محتويات پرونده و نظر به اينكه عمده اعتراضات تجديدنظرخواه مبني بر محل كسب و پيشه بودن محل به استناد دادنامه هاي صادره قبلي همانست كه در مرحله بدوي ايراد و دادگاه صادركننده حكم تجديدنظرخواسته به آن توجه نموده است.

اينكه با توجه به دادنامه شماره ۸۶/۶۹-۱۳۶۶/۰۱/۱۵ شعبه ۶۲ دادگاه حقوقي ۲ تهران و استناد به تبصره يك ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و احراز اينكه محل مورد اجاره از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل مسكوني است و نظر به اينكه با توجه به صورت مجلس مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۱۳ شعبه ۷۸ دادگاه حقوقي ۲ تهران در مورد انعكاس جريان پرونده كلاسه ۶۷/۱۰۶۴ شعبه ۶۲ كه حاكي است (اداره حقوقي وزارت راه و ترابري طي لايحه وارده به شماره ۱۱۹۵-۱۳۶۸/۰۶/۰۴ مضبوط در پرونده استدلال نموده است كه براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در صورتي كه مورد اجاره به منظوري غير از كسب پيشه و يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني خواهد بود.

طبق قرارداد اجاره رسمي شماره ۶۸۰۲۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۸ دفتر ۲۵ تهران مورد اجاره به منظور استفاده اداري به اجاره واگذار شده و در حال حاضر جهت رفع نيازهاي اداري و استقرار كارمندان مستاجر از آن استفاده مي شود) و مراتب مزبور اقرار به استفاده اداري از محل مورد اجاره بوده و انكار بعدي به استناد ماده ۱۲۷۷ مسموع نيست و استناد تجديدنظرخواه به معاينه محل با توجه به اقرار فوق موثر در مقام نمي باشد.
نظر به اينكه دادنامه صادره به تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاء مدت به استناد تبصره يك ماده ۸ و مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدني صادر گرديده و از نظر رعايت تشريفات دادرسي و موازين قانوني خدشه اي بر آن وارد نيست و ايراد و اعتراض موثري كه موجب فسخ دادنامه بدوي گردد بعمل نيامده بنا به مراتب با رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد مي گردد.
رئيس دادگاه – شهروزي مشاور دادگاه – توسلي