از بین بردن مقاومت مستاجر

از بين بردن مقاومت عين مستاجره و تعدي و تفريط.

پرونده : ۱۷۶۱/۹/۱۷

دادنامه : ۱۴۷۴-۱۳۷۳/۱۱/۲۰

مرجع رسيدگي : شعبه ۹ دادگاه عمومي كرج.

از بین بردن مقاومت مستاجر :

راي دادگاه :
درخصوص دعوي آقاي (غ) به طرفيت دفتر مركزي بانك صادرات كرج به خواسته صدور حكم بر تخليه يك باب مغازه دو دهنه واقع در خيابان تهران جزء پلاك ۱۶۰/۵۶ به لحاظ تعدي و تفريط به استنادي فتوكپي هاي مصدق سندرسمي اجاره نامه ۹۱۷۳-۱۵/۵۲۷ دفترخانه ۲۲ كرج سند مالكيت ۲۹۷۰۴-۱۳۶۴/۰۴/۳۱ دفترخانه ۲۱ كرج قولنامه مورخه ۱۳۶۳/۱۱/۲۹ صورتجلسه تامين تامين ۱۰۱۵/۹/۷۱ و اظهارنامه شماره ۲۴۰۱-۱۳۷۱/۰۶/۱۲ به اين توضيح كه سه دانگ مورد اجاره به موجب سند رسمي شماره مرقوم و سه دانگ ديگر طي قرارداد عادي به خواهان واگذار شده كه در واقع قائم مقام مالكين و موجرين بوده و مستاجر مبادرت به تغييراتي در آن نموده.

كه بدون رعايت اصول ايمن سازي بوده و مقاومت عين مستاجره را از بين برده است و با اينعمل مرتكب عدي و تفريط گرديده اقاي وكيل خوانده ضمن تكذيب ادعا بيان داشته اولا” خواهان شخصا” به سه دانگ مشاع از مورد اجاره مالك مي باشد و نسبت به سه دانگديگر مالكيت رسمي دارد و عمليات بانك (موكل) در حدود اذن و اختيار است.

صدور قرارداد اجاره نامه استنادي مي باشد لذا تقاضاي رد دعوي خواهان را كرده است آقاي كارشناسان منتخب هم ضمن تشريح تغييرات در مورد اجاره از قبيل حفر و چاه و احداث سرويس و برداشتن ديوار وسط و زدن ستون به منظور استحكام سقف اظهار داشته به مقاومت و استحكام بنا به لطمه اي واقع نگرديده است .

دادگاه نظر به مراتب اولا” دعوي خواهان نسبت به تخليه سه دانگ مشاع از مورد اجاره به لحاظ عدم مالكيت رسمي نامبرده با التفات به هويت موجرين آقايان (و) و (ي) وارد به دست حكم به بطلان دعوي صادر و اعلام مي گردد و اما راجع به اعاده ادعاي سه دانگ مشاع ديگر نظر به اينكه به صراحت مندرجات متن و ظهر اجاره نامه رسمي موجرين اجازه هرگونه تغييراتي به منظور استفاده بهتر و مورد نظر مستاجر به خوانده (مستاجر) اعطا نموده است و تغييرات حاصله بشرح صورت جلسه تامين دليل و نظريه آقاي كارشناس منتخب در حدود اجاره اعطايي بالاخص عبارت (بانك مي تواند در مورد اجاره تغييراتي كه بانك لازم داشته باشد به جز احداث زيرزمين به عمل آورد) مي باشد بنابراين تعدي و تفريطي از طرف مستاجر احراز نمي گردد و حكم به در دعوي خواهان در اين مورد نيز صادر و اعلام مي گردد. راي صادره ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران مي باشد.

راي دادگاه تجديدنظر در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر :
شماره دادنامه : ۲۳۶
تاريخ : ۱۳۷۴/۰۳/۰۶
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران.
از بین بردن مقاومت مستاجر :
راي دادگاه :
از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موجه ومستدلي نسبت به دانامه شماره ۱۴۷۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ شعبه نهم دادگاه عمومي شهرستان كرج به عمل نيامده است موجبات نقص دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد و نظر به اينكه اعتراضات و درخواست تجديدنظر هم با ماده ۳۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انطباقي ندارد لهذا دادگاه تجديدنظرخواهي را مردود و اعلام مي دارد النهايه نظر به انيكه مالكيت آقاي (ع) نسبت به سه دانگ از پلاك ثبتي ۶۵/۱۶۰ حوزه ثبت كرج به طور رسمي احراز نگرديده است .
بدين جهت تجديدنظرخواه ذنيفع در اين قسمت شناخته نگرديده و دعوي اقامه شده به استناد ماده ۲ قانون آئين دادرسي مسموع نبوده و صدور حكم به بطلان دعوي موجه و مطابق با قانون تشخيص نگرديده و با اصلاح مراتب فوق بشرح ياد شده حكم صادره از دادگاه بدوي تاييد مي گردد. راي دادگاه قطعي است.
مرجع : كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي