از تصميم قانوني دائربه اجراي موقت آيين نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين نامه داخلي

ماده۵۳- وظايف کميسيون کشاورزي عبارت است ازرسيدگي به لوايح وطرح هاي مربوط به کشاورزي ومزارع نمونه وامور آبياري وسدسازي ودفع آفات نباتي وحيواني وتبديل واصلاح بذروامورراجع به کشاورزي عمومي وجنگلباني وباغداري ودامپروري وصيدوهمچنين بانک هاي کشاورزي وکليه امورديگرکه مربوط به توسعه وترقي کشاورزي باشد.
مصوبه مورخ۲۶-۱۱-۱۳۲۸هيات وزيران درخصوص وضايف اداره کل جنگل ها
هيات وزيران درجلسه۲۶ شهريورماه۱۳۲۸ بنا به پيشنهادشماره۹۶۴۷ مورخ۱۶-۶-۲۸ وزارت کشاورزي تصويب نمودند:
الف- کليه وظليف مقرردرآيين نامه قانون راجع به جنگل ها که به عهده اداره کل جنگل ها محول گرديده به وسيله بنگاه جنگل ها اجرا خواهد شد.
ب- به جاي مواد۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷ آيين نامه قانون راجع به جنگل ها مصوب هشتم فروردين ماه ۱۳۲۲ واصلاحاتي که درآن موادبه عمل آمده است موادزيربه موقع اجراگذارده مي شود.
ماده۱- درخواست پروانه قطع درخت ازکسي پذيرفته مي شودکه مالک جنگل ياصاحب درخت جنگل باشدواين درخواست بايستي طبق شرايط ودرظرف مدتي که ازطرف بنگاه جنگل ها تعيين وآگهي خواهدشدتنظيم ودرهرمنطقه برجنگلداري آن منطقه تسليم شود.
تبصره- درصورتي که درخواست کننده پروانه قطع درخت ياتهيه هيزم وذغال وتبديل جنگل به زمين زراعتي واستفاده ازدرختان بادافتاده مالک جنگل باشدبايدرونوشت رسمي سندمالکيت جنگل واگرسندمالکيت موجودنباشد رونوشت مصدق برگ احراز مالکيت راکه طبق تصويب نامه۱۲۱۷۲ وتبصره الحاقي آن موضوع تصويب نامه شماره۱۴۱۴۰ مورخ۵-۷-۲۲ صادرشده باشدضميمه درخواست کننده جنگلي رابراي بهره برداري اجاره نماينددرصورتي که درخواست درختان ان راخريده باشدعلاوه براين که اسنادمذکورراجع به مالکيت فروشنده ياموجررابايدپيوست درخواست نمايدرونوشت رسمي سنداجاره ياخريددرختان رانيز بايدضميمه نمايد.
تبصره۲- ماده اصلاحي ماده سوم ايين نامه قانون راجع به جنگل هاموضوع تصويب نامه شاره ۱۲۱۷۲ وتبصره آن موضوع تصويب نامه شماره ۱۴۱۴۰ مورخ ۵-۷-۱۳۲۸ براي احراز مالکيت به قوت خودباقي خواهدبودولي درآينده به جاي اينکه اداره کل جنگل ها موضوع رابه اداره کشاورزي شهرستان مزبورارجاع نمايدسرجنگلداري هريک ازمناطق جنگلباني نسبت به جنگل هاي منطقه خوداين درخواستهارابه منظوراحراز مالکيت به اداره کشاورزي شهرستان مربوطه ارجاع خواهدکرد.
ماده ۲- سرجنگلداري ها پس ازوصول درخواست پروانه قطع درخت درصورتي که درخواست مزبورکامل باشدنسبت به تعيين صلاحيت جنگل ازلحاظ قابليت بهره برداري آن طبق صدوربنگاه جنگل ها اقدام خواهندنمود.
تعيين صلاحيت هاي جنگل هايي که مدارک مالکيت آن هابراي رسيدگي ازطرف جنگلداري هابه کميسيون مربوط ارجاع مي شود به تقاضاي درخواست کننده وهزينه اوبلامانع خواهدبود.
تبصره_ براي تعيين صلاحيت نسبت به درخواست مربوطه به تهيه هيزم وذغال ويا تبديل جنگل به زمين زراعتي نيزطبق اين ماده اقدام خواهدشد.
ماده ۳- پس ازاين که صلاحيت جنگلي براي بهره برداري مسلم گرديددرصورتي که مدارک درخواست ازهرحيث کامل باشدجنگلداري نسبت به نشانه گذاري درختان قابل قطع طبق دستورات بنگاه جنگل هاوبامراعات ماده۸ ايين نامه قانون راجع به جنگل هااقدام خواهدنمود.
فصل اجراي نشانه گذاري ازطرف بنگاه جنگل هاتعيين وابلاغ مي گردد.
تبصره- درصورتي که رسيدگي به مدارک مالکيت به کميسيون احرازمالکيت ارجاع شده باشدعمل نشانه گذاري درصورتي انجام مي شودکه لااقل ده روزقبل ازخاتمه فصل نشانه گذاري برگ احرازمالکيت به سرجنگلداري واصل شده باشد.
ماده ۴- پروانه قطع درخت ازطرف بنگاه جنگل هابه استناد گزارش سرجنگلداري هاوباتوجه به صورت مجالس نشانه گذاري صادرخواهدشد.
ماده۵- درپروانه قطع مدت اعتبارپروانه – حدودجنگل – محل قطع – محل جمع آوري چوب هاراه خارج کردن مقطوعات ازجنگل – فصل قطع درخت وشرايط فني بهره برداري قيدخواهدشد.
تبصره ۱- مدت اعتبارپروانه مدتي است که درظرف آن بايستي درختان موردپروانه قطع وبه محل جمع آوري حمل شودودرصورتي که ازپروانه کلاًوجزئاً درظرف فصل پروانه قيدشده است براي قطع درخت استفاده نشده باشدآن پروانه نسبت به مازادمقداري که اجازه گرفته شده باطل خواهدبود.
تبصره۲- بنگاه جنگل ها درموارد مقتضي مي تواند مدت اعتبارپروانه راتمديدوياراه اخراج کردن چوب ازجنگل ومحل جمع آوري چوب هاراکه درپروانه قيدشده است تغييردهد.
ماده۶- رونوشت پروانه صادره ازطرف بنگاه کل جنگل ها به سرجنگلداري هاي مربوطه ابلاغ مي گرددکه طبق مقررات آيين نامه رفتارکنند.
ماده۷- سرجنگلداري ها پروانه رابه جنگلداري ها مربوطه ابلاغ مي نمايندکه درقطع وحمل آن هاطبق مقررات آيين نامه اقدام نمايند.تصويب نامه دردفترنخست وزيراست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *