از بین رفتن قابلیت انتفاع

عين مستاجره اگر در اثناء مدت از قابليت انتفاع افتاده باشد از آن زمان به بعد اجاره منفسخ ميگردد.

از بین رفتن قابلیت انتفاع :

راي ديوان عالي كشور :

ماده ۴۸۸ قانون مدني درموردي جاري مي شودكه شخص ثالثي راجع به عين مستاجره يا منافع آن مزاحم مستاجر گردد.

مثل اين كه عين مستاجره را از يد مستاجر خارج و تصرف نمايد و نگذارد مستاجر از آن منتفع شود و شامل موردي كه مثلاً شهرداري براي رعايت مصلحت عموم اشتغال به شغل زهتابي را در شهر ممنوع نمايد و به شخص مستاجر و عين مستاجره و منافع آن تعرضي نداشته باشد نمي شود.

چون از مواد ۴۷۱ و ۴۸۱ و ۴۹۶ و مواد ديگري كه در نظائر اجاره مثل مزارعه و غيره مقرر شده استفاده مي شود كه عين مستاجره تا آخر مدت اجاره بايد به قابليت انتفاع باقي باشد و درصورتي كه از ابتد قابل انتفاع بوده و در اثناء مدت از قابليت انتفاع افتاده باشد از آن زمان به بعد اجاره منفسخ مي شود .

بنابراين در اين مورد كه اجاره براي اشتغال به شغل زهتابي بوده و شغل مزبور در شهر قدغن شده و منفعتي كه مقصود از اجاره بوده براي مستاجر ممكن نبوده مي توان اجاره را از زماني كه شغل زهتابي ممنوع گرديده به موجب مستفاد مواد مذكوره منفسخ دانست .
حكم شماره ۶۴۴-۱۳۱۱/۰۳/۱۷ شعبه ۴
از بین رفتن قابلیت انتفاع.
مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي) ۴
از سال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۱۳۳۰