اخذ مجوز بهای خدمات شهری

ارسال نامه در ارتباط با مجوز اخذ بهای خدمات شهری در شهر تهران

به پیوست تصویر نامه شماره ۸۴۱۰/۸۴۱۲۳۱۴۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۵ شهردار محترم تهران به ضمیمه تصویر مصوبه دویست و نوزدهمین جلسه شورای محترم اسلامی شهر تهران در ارتباط با موضوع مجوز اخذ بهای خدمات شهری در شهر تهران در سال ۱۳۸۵، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

خاطر نشان می سازد قسمتهای شهرسازی و معماری آن مناطق با عنایت به مفاد بند ۴ ذیل ماده واحده مصوبه مذکور تا قبل از تسویه حساب کامل با مودیان بدهکار از بابت بهای خدمات عمومی شهری مجاز به صدور هر گونه پروانه و یا گواهی ساختمانی، تاییدیه های کسبی و همچنین مجوز تفکیک و افراز نخواهند بود.