باتوجه به اين كه خواهان ها مدعي گرديده اند كه قبلاً رقبه مورد ترافع به نام پدرشان ثبت شده وبعداً خواندگان بافعل وانفعال سند براي همان رقبه اخذ نموده اند دادگاه مي بايست پس از استعلام وضعيت ثبتي از اين جهات مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمود
شماره دادنامه : ۶۸-۱۶۶ -۱۸ تاريخ رسيدگي : ۲۸-۳-۶۸
مرجع رسيدگي : شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
معترضين دادخواستي به خواسته ابطال اسناد مالكيت به شماره ۷۱۰ كه ۹۹۰ متر مي باشد واقع در برزان بخش ۱۴ اصفهان نسبت به ۴-۱۳ سهم از ۹ فقيز زمين فوق الذكر مقوم به مبلغ دوميليون وده ريال به طرفيت معترض عليهم تقديم دادگاه هاي حقوقي يك اصفهان نموده كه به شعبه ششم دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع شد وبه شرح دادخواست توضيح داده است پس از فوت پدرشان كه داراي شش پسر ويك دختر بوده وبعد چندي احد از وراث فوت وهفت نفر خواندگان وراث وي مي باشند در زمان حيات پدرشان ۹ فقيز زمين ۹۹۰ متر طي پلاك شماره ۷۱۰-۱۶ واقع در … را مالك ومتصرف داشت اداره ثبت اسناد واملاك اصفهان نمود ولي خواندگان با فعل وانفعال در اداره ثبت پلاك فوق را مجهول معرفي كرده وپس از چندين سال بدون اين كه كسي متوجه بشود به نام خودشان ثبت نموده اند در صورتي كه اين حق را نداشتند وحق اين بود كه ۴-۱۳ سهم از زمين نامبرده رابنام آنان كه فرزندان وي مي باشيم ثبت مي نمودند وبا ارسال اظهارنامه نسبت به دادن حقشان اقدامي ننموده اند وبااستناد پرونده ثبتي ومعاينه وتحقيق محلي با جلب نظر كارشناس صدور حكم بر ابطال اسناد خواندگان نسبت به ۴-۱۳ سهم از ۹۹۰-۹ نفر ملك شماره بالا وخلع يد غاصبانه نام بردگان را خواستارشدند ( البته مدراكي نيز ضميمه دادخواست تقديم داشتند)دادگاه پس از يك جلسه رسيدگي وكسب نظر آقاي مشاور نظريه بدين خلاصه : خواهان ها صريحا ً اعلام كردند كه نسبت به پلاك شماره ۷۱۰- ۱۱ بخش ۱۴ اصفهان سند مالكيت صادرگرديده وچون به موجب قانون ثبت اسناد واملاك كه مقررداشته ( پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اين كه در ضمن جريان ثبت تضييع حق ازكسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزايي )دادگاه مستنداً به ماده مذكور به لحاظ صدور سند مالكيت خواهان ها را دردعوي مطروحه غيرمحق تشخيص مي دهد ))صادر وبر اثر اعتراض آقاي عبداله وعلي درمهلت مقرر قانوني به ديوان عالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع گرديد ومعترضين لايحه تقديم داشتند كه هنگام شور قرائت خواهد شد
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي …عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به نظريه مورخ ۱۷-۵-۶۶مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
بسمه تعالي
اعتراض بر نظريه مورخ ۱۷-۵-۶۶صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقي يك اصفهان با توجه به اين كه خواهان ها مدعي گرديده اندكه قبلاً رقبه مورد ترافع به نام پدرشان ثبت شده وبعداً خواندگان با فعل وانفعال سند براي همان رقبه اخذ نموده اند ودادگاه مي بايست پس از استعلام وضعيت ثبتي از اين جهات مبادرت باتخاذ تصميم مي نمود وارد وموجه به نظر مي رسد ونظريه واجد ايراد قضايي شخيص مي گردد لذا مقرر مي گردد پرونده نزددادگاه صادركننده نظريه ارسال تاپس از تحقيق ازگواهان مبادرت به اتخاذ تصميم قانوني نمايد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *