ادعای حق نسبت عين مستاجره

ادعای حق نسبت به عين مستاجره يا منافع آن – لزوم طرح دعوي براي اثبات حق بطرفيت مالك و و مستاجر هر دو.

حكم شماره : ۱۳۰۳ – ۶-۸-۲۶

ادعای حق نسبت عين مستاجره :

راي شعبه ۴ ديوان عالي كشور :

بر طبق ماده ۴۸۹ قانون مدني هرگاه شخصي كه نسبت به مستاجر ملكي مزاحمت دارد مدعي حقي نسبت به عين مستاجره يا منافع آن باشد.

مزاحم نمي تواند عين مزبور را از يد مستاجر انتزاع كند مگر بعد از اثبات حق به طرفيت مالك و مستاجر بنابراين اگر مزاحم انتزاع ملك را نخواهد و فقط اختلاف در منافع باشد اين مورد مشمول آن ماده نخواهد بود.
مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
از سال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۱۳۳۰