ادامه عمليات ثبتي به نام ناقل . – عدم ضم خلاصه معامله ملك ثبت نشده به پرونده
راي شماره : ۲۳۹ – 23-11-45

راي شوراي عالي ثبت
متقاضي ثبت ملكي يك روزبعدازتقاضاي ثبت ،آن راطبق سندرسمي به زوجه خودمنتقل كرد.برخلاف دستورماده ۱۶۱آئين نامه قانون ثبت ،خلاصه معامله ضميمه پرونده نشدبه همين جهت عمليات مقدماتي ثبت به نام ناقل ملك (متقاضي ثبت )پايان يافت وسندمالكيت هم صادرگرديدولي تسليم نشد.
متقاضي بعدامرد،گواهان محلي عده اي رابه عنوان ورثه اومعرفي كردندو آنان هم به وقوع معامله مورث به شرح بالااقرارنمودند،ثبت مربوطه هم تصديق كردكه موردمعامله درتصرف زوجه متقاضي ثبت است .
هيات نظارت نظرداد:اگروراث (كه معرف آنان گواهي حصروراثت باشد)اقراربه وقوع معامله مورث كنندمراتب انتقال درستون ملاحظات دفتر املاك وسندمالكيت قيدشود.
منتقل اليها(زوجه متقاضي ثبت )شكايت كردكه پيوست نكردن خلاصه معامله اشتباه اداره ثبت است وبايدجبران اشتباه كندوازتحصيل برگ حصر وراثت واقرارورثه استنكاف داشت .
راي مورخ ۲۳-۱۲-۴۵شورا:
(ثبت انتقال نامه رسمي دردفتراملاك اشكالي ندارد).
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – هرچندملك موردانتقال به زوجه ازطرف زوج درحين انتقال جز املاك ثبت نشده بودلكن درهمين وضع نيزبه دستورماده ۸۸ قانون ثبت سند رسمي انتقال درحق متعاقدين وقائم مقام آنان (مانندورثه متقاضي ثبت ) معتبراست علي هذاجلب اقرارورثه (به شرح راي هيات نظارت)ضرورت ندارد.
مقصودشوراازثبت انتقال نامه رسمي دردفتراملاك اين است كه سند مالكيت هم به زوجه داده شودواصلاح سندمالكيت صادرشده وثبت دفتراملاك به تبع مفادسندانتقال رسمي اشكالي ندارد.

دوم – نظرهيات نظارت تلويحاًاين بودكه درصورت عدم تحصيل اقرار جميع ورثه اصلاح سندمالكيت صادرشده مشمول ذيل ماده يك لايحه اشتباهات ثبتي است وزوجه بايدبه دادگاه مراجعه كند.
سوم – مدلول سندمالكيت ازحيث اين كه متقاضي ثبت رامالك ميشناسد بامفادسندانتقال همان ملك به زوجه متقاضي تعارض داردوسندانتقال مقدم است .
چهارم – عمليات ثبتي به نام كسي جريان يافته كه به اقتضاسندانتقال مذكورمالك نبوده است ازنظرشوراوبه موجب راي بالااين عمليات صحيح است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۲۹۵-۲۹۶
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *