ادامه تصرفات حکم غصب

ادامه تصرفات درحکم غصب

با پايان مدت اجاره ادامه تصرفات مستاجر بدون رضايت موجر درحكم غصب است.

به تاريخ : ۱۳۶۳/۰۴/۰۶

پرونده : ۶۳/۴۲

شماره دادنامه : ۲۱۳

مرجع رسيدگي : شعبه ۴۸ دادگاه عمومي صلح تهران

خواهانها : ۱ بانو سكينه ۲ بانو بتول

خوانده : آقاي اصغر

خواسته : خلع يد

راي دادگاه :

با اثبات مالكيت خواهانها به دلالت محتويات پرونده، گرچه حسب اقارير خواهانها در صورتجلسه دادگاه، رابطه استيجاري بين طرفين محرز است و ادعاي تصرف غاصبانه يك باب اتاق ملكي خواهانها توسط خوانده بي اساس مي باشد.

ليكن نظر به اينكه طبق مدلول ماده ۳۰۸ قانون مدني تصرفات من غير مجوز خوانده در عين مستاجره پس از انقضاءمدت درحكم غصب مي باشد و مدت اجاره با رعايت ماده ۵۰۱ مرقوم منقضي شده و با توجه به اين كه خوانده با حضور در دادگاه دليلي بر جواز خواهانها بر استدامه تصرفات وي در مورد اجاره ابراز نداشته و با عنايت به اين كه ماده ۴۹۴ قانون مدني عقد اجاره را به محض انقضاءمدت برطرف مي داند.

عليهذا با توجه به مراتب فوق دعوي اقامه شده به نظر ثابت تشخيص مستندا” به مواد مرقوم و رعايت بند ۲ از ماده ۱۳ آيين دادرسي مدني حكم به تخليه يد خوانده از يكباب اتاق ملكي خواهانها كه در تصرف دارد، صادر و اعلام مي گردد. اين راي حضوري است .
دادرس شعبه ۴۸ دادگاه عمومي صلح تهران – مهدي نيك فر