قانون خانه‌های سازمانی

قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند. 

(مصوب ۱۳۶۸/۰۲/۲۷)

ماده واحده – استفاده كنندگان خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي انتظامي و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه شهيد، اسير و يا مفقودالاثر شده و يا مي‌شوند و همچنين افرادي كه جانباز انقلاب اسلامي و يا جنگ تحميلي بوده و از خانه‌هاي مذكور استفاده مي كرده اند و شاغل بوده و يا به هر نحوي ازخدمت دستگاه اجرائي متبوع خود خارج و يا مشمول مقررات از كارافتادگي شده يا مي‌شوند تا زماني كه كميسيون مقرر در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مناسب تشخيص دهد خانواده آن ها مجاز به ادامه سكونت درخانه‌هاي مذكور مي‌باشند.

درصورتي كه افراد مذكور حائز شرايط براي خريد خانه‌هاي سازماني باشند طبق مقررات قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرائي آن خانه‌هاي مذكور به آن ها فروخته خواهد شد.

آئين‌نامه اجرائي اين قانون در مورد شرايط و نحوه استفاده و ميزان حق استفاده و تركيب كميسيون و ساير مقررات مربوطه ظرف مدت ۳ ماه توسط وزارت مسكن و شهرسازي، بنيادشهيد، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ساير قوانيني كه مغاير با اين قانون باشد در خصوص افراد مشمول اين قانون مجري  نخواهد بود.