اداره حقوقی وزارت دادگستری 

دادگاه های حقوقی دو تهران

   ۱- اداره حقوقی وزارت دادگستری – انقضای مدت >

           ۱-۱ خلاف قانون بودن شرط سلب حق

           ۲-۱ خلاف قانون بودن شرط سلب حق سرقفلی از مستاجر ۱

           ۳-۱ دعوی تصرف عدوانی علیه مستاجر و امین و بین ۲ مستاجر  

   ۲- تخلیه >

          ۱-۲ اثر تعهد مستاجر بر تخلیه ملک نزد بازرس

          ۲-۲ تعلق حق کسب و پیشه در زمان تخلیه به مهد کودک

          ۳-۲ صلاحیت دادگاه عمومی در دعوی مربوط به بنیادها و کمیته امداد امام خمینی  

   ۳- اداره حقوقی وزارت دادگستری – تعمیرات>
           ۱-۳  تعهد مالک در مقابل هزینه های معابر کنار ملک
           ۲-۳  غیر مالی بودن دعوی تعمیرات کلی  
    ۴- متفرقه >
          ۱-۴ بهای خواسته در دعوی خلع ید غاصبانه یا استیجاری یا امانی
          ۲-۴ تصرف مستاجر شرط صدور حکم به تنظیم اجاره نامه رسمی
          ۳-۴ عدم تعلق سرقفلی به محل طبابت
          ۴-۴ عدم نیاز به ارائه دلیل مالکیت از طرف موجر بدون ایراد مستاجر