اخطار منع معامله
راي شماره : ۶۰۷ – 18-8-47
راي شوراي عالي ثبت
دونفرشريك بالمناصفه عمارت پلاك ۲۸۲رادرسال ۱۳۱۰موردتقاضاي ثبت قراردادند،پيش ازصدورسندمالكيت ،يكي ازدوشريك سهم خودراطي دو سندرسمي مورخ ۱۱-۱۱-۱۹و۴-۴-۱۲به شريك ديگرفروخت ولي استعلام نشدوخلاصه معامله به ثبت كل ارسال نگرديد(ماده ۱۶۱نظام نامه قانون ثبت).
سندمالكيت به نام هريك ازشركاصادرودرتاريخ ۱۴-۸-۱۲وتسليم شدو به اين ترتيب بايع به ناحق سندمالكيت مبيع رابه نام خوددريافت داشت !
مشتري درسال ۱۳۱۷ماوقع رابه اداره ثبت اطلاع دادواداره ثبت به بايع اخطار كردسندمالكيت راردكندنكرولذابخش نامه منع معامله صادرشد.
وراث خريدارعلاوه براسنادمورخ ۹-۱۱-۱۱و۴-۴-۱۲به اسنادعادي و رسمي (مورخ به تاريخ موخربرصدورسندمالكيت مبيع به نام بايع )ارائه دادند كه حاكي بودبايع همان مبيع راازمشتري اجاره كرده است ودرواقع اقراربه عدم مالكيت خودبه طوررسمي كرده است ودرنتيجه ورثه خواستندكه سندمالكيت جديدمبيع به نام آنان صادرگردد.
ازهيئت نظارت كسب دستورشد،راي داد:اقدامي دراداره ثبت ندارد وذي نفع اگربه تقاضاي خودباقي است به دادگاه صالح مراجعه كندكه مورد اعتراض ورثه خريدارواقع شده است .
راي مورخ۱۸-۸-۴۷شورا:
(بايدطبق سندرسمي عمل شود).
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – راي شورابه طورضمني اخطارمنع معامله راتاييدوصدورسند مالكيت جديدرانسبت به موردبيع به نام ورثه خريدارتجويزكرده است .
دوم – مقصودشوراازسندرسمي هم اسنادفروش است وهم سندرسمي اجاره .
سوم – راي شورادرواقع سندمالكيت سه دانگ مبيع راكه بايع به ناحق گرفته است فاقدآثارمي داندزيراچنين سندمالكيتي نمي تواندازاعتبار ماده ۲۲قانون ثبت استفاده كند.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۷۴۰-۷۴۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *