اخراج و تسليم ماترك

به تاريخ۱۸-۵-۷۷ پرونده كلاسه ۷۷-۱۳۱۲-۲۷۰ شماره دادنامه ۶۶۷
مرجع رسيدگي شعبه ۱۳۱۲ دادگاه عمومي تهران
خواهان : بانو كلثوم دميرچلي باوكالت محمود دميرچلي
خوانده : مهين روستا
خواسته : اخراج و تسليم ماترك
گردشكار : دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد .
راي دادگاه
خواهان باوكالت آقاي محمود دميرچلي ضمن تسليم دادخواستي تقاضاي اخراج و تسليم ماترك مرحوم محمد علي قديانلو و احتساب اجرت المثل آن از تاريخ فوت مورث ۲۱-۷-۷۴لغايت روز اجراي حكم بطرفيت خواندگان را كرده است .
۱- نظر به اينكه وكيل خواهان به شرح لايحه ثبت شده در دفتر از تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خواندگان بپرداخت اجرت المثل سهمي خواهان از تركه صرفنظر كرده است مستنداًبه صدر ماده ۲۹۸ قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعلام ميشود.
۲- درخصوص تقاضاي ديگر خواهان مبني بر تعيين و تسليم سدس ماترك نظر به احراز رابطه وراثت فيمابين متقاضيه مرحوم آقاي محمدعلي قديانلو بدلالت مفاد گواهي حصروراثت شماره ۷۵-۱۴۹ شعبه ۱۵۴- دادگاه عمومي تهران و كسب نظريه كارشناس منتخب دادگاه مبني بر عدم قابليت افراز يا تقسيم پلاك هاي ثبتي ۱۳۵۷-۱۱۸ بخش يازده تهران و ۱۶۲۸-۲۵۶ بخش ده تهران و يكدستگاه آپارتمان طبقه دوم جزء پلاك ثبتي شماره ۹۲۴/۱۱۸ بخش يازده تهران مستنداًً بمواد ۳۰۰ – ۳۱۳ – ۳۱۵ – ۳۱۷ قانون امور حسبي و ماده ۱۱۴ قانون اجراي احكام مدني دستور فروش اموال فوق از طريق مزايده و اخراج سهم خواهان و تسليم به وي به نسبت – مندرج در گواهي حصر وراثت فوق الاشاره را صادرو اعلام مي كند . راي صادره ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.
رئيس شعبه ۱۳۱۲ دادگاه عمومي تهران – ابراهيم خاني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *