ثبت اسناد اختياري است مگر موارد استثناء شده در قانون

تاريخ رسيدگي : ۲۵-۹-۷۴شماره دادنامه: ۹۲۰
مرجع رسيدگي : شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي
راي دادگاه
به شرح دادخواست تقديمي خواهان آقاي مرتضي مدعي است خوانده خانم صفوره به موجب مبايعه نامه مورخه ۱۴-۱۱-۷۱سه دانگ از شش دانگ يك باب خانه به مساحت ۵-۱۸۷ متر مربع به پلاك ثبتي شماره ۱۲۵۲۲-۳ واقع در بخش ۱۲ تهران را به اين جانب بر مبلغ سي وهفت ميليون ودويست وپنجاه هزار ريال فروخته مبلغ بيست وهفت ميليون ريال به عنوان بخشي از ثمن معامله در يافت ومقرربوده بقيه ثمن معامله را دفتر خانه اسناد رسمي به هنگام تنظيم سند رسمي پلاك مرقوم در يافت نمايد متاسفانه خوانده تاكنون اقدامي ننموده ونظر به اين كه عقد بيع در حدود مقررات شرعي وقانوني في مابين منعقد گرديده ومورد معامله به تصرف اين جانب داده شده وثمن ومثمن مبادله گرديده بلحاظ عدم ايفاء تعهد صدور حكم بر الزام خوانده در دفتر خانه اسناد رسمي وتنظيم سند رسمي انتقال پلاك مرقوم مورد استدعاست نظر به مندرجات متن دادخواست تقديمي وملاحظه قولنامه مورخه ۱۴-۱۱-۱۳۷۱واقرار صريح منجز خوانده مندرج در صورت جلسه مورخه ۱۰-۱۱-۷۳دادگاه كه حكايت بر فروش سه دانگ پلاك فوق الاشعار دارد واين كه فتوكپي مصدق سندشماره ۶۰۷۷۵-۲۶-۸-۶۶ ارسالي از سوي دفتر خانه اسنادرسمي شماره ۴۵۱ تهران دلالت بر مالكيت خوانده نسبت به سه دانگ از پلاك فوق الاشعار دارد ونظر به اين كه خوانده جهت ايفاء خويش مبني بر تنظيم سندانتقال استناد به سندعادي تنظيمي مورخه ۱۰-۲-۷۲كه حكايت بر تعهد خواهان به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال هنگام تخليه ملك متنازع فيه نموده كه اين ادعا حسب دلالت لايحه تقديمي خواهان واظهارات مندرج در صورت جلسه مورخه مقرون به اقرار مدلول قرارداد منعقده تعهد به حضور در محضر جهت انتقال رسمي پلاك نموده دعوي مطروحه از سوي خواهان را ثابت تشخيص مستنداً از قانون مدني از قانون ثبت اسناد واملاك حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به سه دانگ از پلاك فوق التوصيف در يكي از دفاتر اسناد رسمي در قبال دريافت مبلغ ۱۱۲۵۰۰۰۰ ريال بقيه ثمن ناشي از معامله صادر واعلام مي دارد راي صادره حضوري وظرف دعوي مهلت ۲۰ روز از رويت قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان خواهد بود .
راي دادگاه تجديد نظر در خصوص راي فوق الذكر :
شماره دادنامه : ۶۶۱ تاريخ : ۱۶-۵-۷۵مرجع رسيدگي :شعبه ۷ دادگاه تجديد نظر استان تهران
راي دادگاه
مستند عادي دعوي كه درتاريخ ۱۴ بهمن ماه سال ۷۱ بين طرفين تنظيم يافته است مفهوماً ومعطوفًا ظهور در وقوع عقد بيع درخصوص سه دانگ پلاك ثبتي ۱۴۵۴۴ -۳ بخش ۱۲ تهران دارد مبيع به خريدار تحويل شده است وپرداخت بخش ديگري از ثمن كه قسمت اخير مبايعه نامه يادشده مويد آن مي باشد تاكيدي دوباره بر استواري ولزوم عقد مذكور دارد علي هذا با توجه به مراتب فوق ومجموع محتويات پرونده وبا عنايت به اين كه اعتراض عنوان شده از ناحيه محكوم عليه  دادنامه شماره ۷۴-۹۳۰ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران خللي به اساس دادنامه مذكور وارد نخواهد ساخت ضمن رد آن دادگاه تجديد نظر خواسته را تاييد مي دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *