احراز اجاره در تصرف عدوانی

براي طرح شكايت مربوط به تصرف عدواني نسبت به مورد اجاره بايد عنوان اجاره و دخالت متصرف بعنوان مستاجرمحرز باشد.

احراز اجاره در تصرف عدوانی :

راي ديوان عالي كشور :

هر چند طبق ماده ۷ قانون جلوگيري از تصرف عدواني در صورتي كه مستاجر پس از انقضاي مدت اجاره عين مستاجره را تسليم نكند بعد از ارسال اخطار متصرف عدواني شناخته مي شود.

ولي فرض ماده آن است كه عنوان اجاره و دخالت متصرف به عنوان مستاجر محرز باشد وگرنه دادسرا صلاحيت رسيدگي به اصالت اجاره نامه را ندارد و با وجود مالكيت متصرف رسيدگي در اطراف اجاره نامه و صدور قرار اصالت مورد ندارد.

حكم شماره ۲۵۴۹-۱۳۲۱/۰۸/۲۴ شعبه ۴
مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
از سال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳٫
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۱۳۳٫