احرازتعدي وتفريط بعهده دادگاه رسيدگي كننده به دعوي است
بتاريخ :۷۲٫۰۱٫۲۹
شماره دادنامه :۸۴۴-۷۲
مرجع رسيدگي :شعبه ۴۴دادگاه حقوقي ۲تهران
خواهان :مقصود،جبار،داود،اصغر
خوانده :شركت بيمه آسيا
خواسته :تخليه
قراردادگاه
درخصوص خواسته خواهانهادائربه تخليه مورداجاره خوانده موضوع سند رسمي اجاره شماره ۹۸۶۲مورخ۴۵٫۰۹٫۲۸دفترخانه شماره ۲۳۸تهران بعلت تعدي وتفريط،قطع نظرازماهيت دعوي ،نظربه اينكه دادگاه جهت رسيدگي به ادعاي مطروحه جلب نظركارشناس راضروري تشخيص داده وبدون اجراي قراركارشناسي اتخاذتصميم درماهيت امرمقدورنمي باشدوكيل مذكوردرموعدقانوني دستمزد كارشناس راتوديع ننموده است واستدلال وكيل خواهان دائربه اينكه تعدي و تفريط خوانده توسط شعبه ۶دادگاه حقوقي يك تهران بشرح راي شماره ۲۹۴مورخ۷۱٫۰۶٫۰۹احرازگرديده وضرورتي به رسيدگي اين دادگاه نمي باشد،درنظراين دادگاه قابل قبول نيست زيرااولاتكليف قانونگذاربه تبعيت دادگاه تالي ازمرجع تجديدنظرناظربه آرائي است كه درمقام تجديدنظرصادرمي گرددو تشخيص تعدي وتفريط كه امري استنباطي ومحمول به نظرقضائي است خارج از مصاديق اين تكليف است ثانياشعبه ۶دادگاه حقوقي يك تهران درمقام رسيدگي به دعوي تعميرات اساسي بوده است ونه دعوي تخليه بعلت تعدي ،بنابراين استدلال دادگاه مزبوركه درمقام عدم استحقاق مستاجربه درخواست الزام مالك به انجام تعميرات بيان گرديده است براي اين محكمه تكليفي ايجاد نمي كند.بعلاوه رسيدگي به دعوي تخليه مورداجاره درصلاحيت محاكم حقوقي ۲ است وصلاحيت مرجع تجديدنظرصرفادرمقام اعتراض محكوم عليه دراين دعاوي محقق مي شودوبهرحال به تلقي اين محكمه دعواي تخليه بعلت تعدي كه بدوادراين دادگاه اقامه شده ضرورتابايستي موردرسيدگي قرارگيردمضافااينكه چه بسا استنباط اين دادگاه ازاظهارنظركارشناسان بامحكمه مذكوراختلاف داشته باشدونيزممكن است به نظريه هيئت كارشناسان كه مبناي تصميم مرجع مزبور بوده است قانع نشده ونظركارشناسان ديگري راجلب نمايد.ازاين امورهم كه صرف نظرشودعدم استحقاق خواهان دعوي تعميراساسي ملازمه باتعدي وي ندارد بنابراين ممكن است به جهاتي خواهان دعوي مزبوربي حق اعلام شوددرعين حال تعدي وي كه داراي ضمانت اجرائي سنگين درنظرقانونگذاراست مصداق پيدا نكندعليهذابه استنادذيل ماده ۴۵۹قانون آئين دادرسي مدني قرارابطال دادخواست وكيل خواهانهاصادرواعلام مي شود.قرارصادره ظرف مدت ۲۰روز قابل تجديدنظردردادگاه حقوقي يك تهران است .
رئيس شعبه ۴۴ دادگاه حقوقي ۲تهران – مسعودحائري

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *