قانون روابط موجر و مستاجر

اجرای ق روابط موجر و مستاجر در محدوده خدمات شهری به شرط انتشار آگهی.

قانون روابط موجر و مستاجر در تمامي نقاط شهر كه در محدوده خدمات شهرداري قرار گرفته باشد به شرط انتشار آگهي مربوطه اجرا مي گردد.

شماره نظريه : ۹۵۲۳/۷ – ۱۳۷۷/۱۲/۲۰

شماره پرونده : ۱/۲۹/۱۹۸۱/۷۷

قانون روابط موجر و مستاجر :

سئوال :

ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در چه نقاطي اجرا مي شود.

قانون روابط موجر و مستاجر :

جواب : مقررات قانون روابط مالك و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در مورد محل كسب و پيشه يا تجارت براساس ماده ۳۱ اين قانون فقط در نقاطي اجرا مي شود كه وزارت دادگستري لزوم اجراي آن را آگهي كرده باشد. در شهرهايي كه در آن جا آگهي مذكور منتشر شده، اين قانون در تمامي نقاط شهر كه در محدوده خدمات شهرداري قرار گرفته باشد اجرا مي گردد.

خارج از محدوده خدمات شهرداري اعم از اين كه مركز صنعتي و كارخانجات باشد يا غير آن، اجراي اين مقررات مجوز قانوني ندارد. مگر اين كه مراكز مورد بحث از توابع شهر مذكور بوده و در آگهي مربوط به آن شهر نيز جزء توابع آن شهر ذكر شده باشد.
مرجع :
ماهنامه دادرسي، انتشارات سازمان قضائي نيروهاي مسلح، شماره ۷ سال سوم آذر و دي ماه ۱۳۷۸