سندرسمي اجاره كه درحاشيه آن با نوشته عادي طرفين منفسخ شده است ، غيرقابل صدوراجرائيه براي تخليه مورداجاره است
راي مورخه : ۱۱-۱۲-۲۱

راي شوراي عالي ثبت
برحسب شرح غيررسمي كه درهامش وظهراجاره نامه رسمي نوشته شده وبنا برادعاي مستاجراجاره سابق كه بطوررسمي واقع گرديده قبل ازانقضاءموعدآن به تراضي طرفين تفاسخ شده وطبق قراردادغيررسمي مدت جديدي براي سكونت مستاجرمقررگرديده وباملاحظه مدارك مربوط به اخذمال الاجاره درنتيجه تراضي كه درپرونده مضبوط است وفاصله زيادبين تاريخ انقضاي مدت اجاره منعقدبه موجب سندرسمي وتاريخ درخواست صدوراجرائيه براي تخليه كه مويد اين ادعاي مستاجراست وبافرض صحت ادعاي مزبورديگرموردي براي صدور دستوراجرابه منظورتخليه عين مستاجره طبق سندرسمي باقي نخواهدبودو دعواي مزبورقابل رسيدگي درمراحل قضائي مي باشدلذاصدوردستوراجرابراي تخليه بعنوان اجراي مفادسندرسمي موردنداشته وبه همين علت راي هيئت حل اختلاف هم به صحت دستوراجرامخالف قانون محسوب وابطال مي گردد.

* سابقه *

راجع به پرونده اجرائي د/۱/۴۷۱تهران (راي شوراي عالي ثبت دائربه الغاءراي هيئت حل اختلاف اجرائي )شخصي خانه اي رابه بيع قطع خريداري نموده براي تخليه عين مستاجره كه دراجاره ديگري بوده ومدت اجاره هم منقضي شده واظهارنامه تمديدنيزتقديم نشده بوداجرائيه صادروكيل مستاجربه صدور اجرائيه اعتراض كرده وبه توضيح اين كه موردمعامله رادرسال ۱۳۱۷ازدونفر موجرين (مالكين سابق )به مدت يك سال اجاره كردودر۱۳۱۸طبق هامش اجاره نامه باموافقت احدازموجرين ازاول فروردين ۱۳۱۸مدت اجاره تجديدگرديده ودراوايل ارديبهشت ماه ۱۳۲۱هم مطابق ظهراجاره نامه باموافقت احدديگر ازموجرين به مدت سه سال اجاره تمديدگرديده وبرحسب مدارك تقديمي هم اجاره بهاآن بهردونفرتاديه گرديده است وباتوافقي كه بين موجرين ومستاجر شده اثرات اجاره نامه سابق ازبين نرفته صدوراجرائيه به مستنداجاره نامه اولي موردنداردوكيل خريدارباتكذيب مندرجات هامش وظهراجاره نامه اظهارداشته طبق ماده ۴۸قانون ثبت اسنادواملاك نسبت به املاكي كه دردفتر املاك به ثبت رسيده هرگونه سندي بايستي دردفترثبت اسنادتنظيم وبه ثبت برسددرغيراين صورت ادارات ثبت ومحاكم ازقبول آن ممنوع هستندومضافابه اين كه درسندخريداري قيدشده منافع ملك به نحوي ازانحاءبه كسي واگذارشده هيئت حل اختلاف اجرائي به شرح آتي راي داده (علاوه ازاين كه تراضي درظهر اجاره نامه كه مورداستنادوكيل متعهدله مي باشدغيررسمي وقابل مقاومت در مقابل سندرسمي نمي باشدوقطع نظرازاين كه آن تراضي به امضاءيكي ازموجرين ومعلوم نيست كه موجرديگررضايت به آن داشته است ياخيروباتكذيب وكيل متعهدله نسبت به مندرجات حاشيه وظهراجاره نامه وقبض رسيدابرازي وكيل متهداساسادرسندانتقالي كه ازطرف موجرين به ملك پورمتعهدله داده شده صراحتاذكردشه است كه منافع به ديگري واگذارنگرديده است بنابرمراتب مذكورواخواهي وكيل متعهدله واردنبوده ودستوراجراطبق سندرسمي صحيحا صادرشده است )وكيل مستاجربه راي هيئت حل اختلاف اعتراض نموده در ۱۱-۱۲-۲۱درشوراي عالي ثبت مطرح گرديده به شرح زيراظهارنظرنموده اند:
شده هيئت حل اختلاف

مرجع :وزارت دادگستري ،مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
شنبه ۳۱ارديبهشت ماه ۱۳۲۲ صفحه ۸۷ و۸۹

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *